گروه دوم بدمينتونبازها در بلغارستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دومين گروه تيــم بدمينتون ايران براي حضور در رقابتهاي بينالمللي بلغارســتان صبح يكشــنبه تهران را به مقصد اين كشور ترك كرد. بازيكنان اعزامي به اين رقابتها را ســروش اســكندري، آرمين زكي زاده، ثريا آقايي و سارا دالوري تشكيل ميدهند. مســابقات بينالمللي بدمينتون بزرگساالن بلغارستان ۳۲ تا 6۲ مرداد ماه جاري در شهر صوفيا پايتخت بلغارستان برگزار ميشود. پيش از اين تيم بدمينتون جوانان كشورمان نيز براي شركت در اين رقابت عازم بلغارســتان شــده بود. پس از پايان رقابتهاي جوانان، بازيكنان به تيم بزرگساالن اضافه ميشوند تا در رقابتهاي بزرگساالن شركت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.