همه‌را‌یاد‌طالیی‌م ‌یاندازم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

كمتــر از دو هفته ديگر تا شــروع مسابقات جهاني فرانسه باقي مانده است!

خدا را شــكر در اين مدت خوب تمرين كردم و االن هم آماده مســابقات هستم. همين امروز هم مســابقات شروع شــود شرايط رفتن روي تشــك را دارم. در اين مدت روي يك يك حريفانم كار كردهام. آنها را به همراه كادر فني آناليز كردم و خيلي خوب رقبا را ميشناسم.

بنابرايــن بايد روي مــدال وزن 61 كيلوگرم از همين امروز حساب باز كرد؟

گرفتن مدال در اين وزن واقعا ســخت و دشوار است و به اين آساني به دست نميآيد.

ولي مسعود اسماعيلپور دوبار اين كار را انجام داد.

مســعود از بزرگان اين وزن اســت و دو مدال مهم را هم در مســابقات جهاني كســب كرده و من هم ميخواهم جانشين خوبي براي

سرمربي تيم تكواندو دانشجویان:

مسابقات كشتي آزاد قهرماني جهان دو هفته ديگر برگزار ميشود. در اين رقابتها يكي از كشتيگيراني كه بايد در تركيب تيم ملي كشتي آزاد به ميدان برود، بهنام احسان پور است. احسانپور در سال 2010 براي اولين بار در مسابقات جهاني جوانان به ميدان رفت. در سال 2012 هم در همين مسابقات به مدال طال رسيد و از سال 2013 به رده بزرگساالن آمد. براي اولين بار در سال 2015 در تركيب بزرگساالن در وزن 61 كيلوگرم راهي مسابقات جهاني الس وگاس شد و حاال میخواهد با 25 سال سن در پاريس دوبنده وزن 61 كيلوگرم را به تن كند. كشتي ايران در اين وزن هميشه مدعي بوده. از محمد طاليي كه طالي اين وزن را دارد تا اسماعيل پور كه نقره و برنز گرفته. حاال نوبت به احسان پور رسيده كه جاي آنها را پر كند. او باشم.

در انتخابي تيم ملي هم رقابت سختي با هم داشتيد!

مســابقه انتخابي تيم ملي براي من در حد مســابقات جهاني بود. تمــام نفراتي كه در اين وزن بودند مدعي جدي رسيدن به تركيب تيم ملي بودند. عالوه بر مسعود، ايمان صادقي هم در اين وزن بود. براي مسعود احترام زيادي قايلم اما خواست خدا بود كه من برنده باشم و دوبنده تيم ملي به من برسد.

اين دوبنده در ســالهاي گذشته هم براي محمد طاليي بود؛ در وزن 60 كيلوگرم و دارنده مدال طالي مسابقات جهاني 97 كراسنويارسك كه حاال سرمربي تيم ملي شده است!

بايد جوري كشــتي بگيرم كه همه ياد محمد طاليي بيفتند و دوباره خاطرات كشــتي او تكرار شود. او هم طالي جهان را داشته و هم نقره را كه بايد سعي كنم جاي او را پر كنم.

حتما در ايــن مدت هم محمد طاليي راههاي موفقيت را به تو نشان داده!

خيلي. هم درباره اينكه چگونه كشــتي بگيــرم و هم اينكه خيلي روي مســائل روحي رواني كار كــرده و اين به شــخص من خيلي كمك كرده است.

فكر ميكني ســختترين حريفت در فرانسه چه كسي خواهد بود؟

ببينيــد حاجي علــي اف از آذربايجان ميآيد. لوگان اســتيبر هــم در تركيب آمريكا حاضــر خواهد بود. عــالوه بر اينهــا والديمير خنچياشــويلي از گرجســتان كــه در المپيك قهرمان وزن 59 كيلوگرم شــد، حاال در فرانسه در وزن 61 كيلوگــرم كشــتي خواهد گرفت. عالوه بر اين ســه نفر بايد كشتيگيران روسيه، ژاپن و مغولستان را هم اضافه كنيم. حاال نفرات كشورهاي كشتي بلد مثل ازبكستان، قزاقستان و تركيه را هم بگذاريم كنار. اينها همه نشــان ميدهد كه در فرانسه حريف آسان وجود ندارد.

اســتيبر در مســابقات اوزان غير المپيكي اول شــد اما به نظر ميرســد والديمير همه اين معادالت را به هم بزند!

حتمــا همينطور خواهد بــود و گرفتن مدال طال به اين آسانيها نخواهد بود. البته من با والديمير هم در جوانان جهان كشتي گرفتم و هم در مســابقات ليگ جهاني بنابراين خيلي خوب او را ميشناسم.

بنابراين از اينكــه قهرمان المپيك در اين وزن حضور خواهد داشت، هراس نداري؟

ترس كه معنا نــدارد. رويا و آرزوي من رسيدن به المپيك توكيو است. بنابراين دليلي ندارد از رقابت با حريفانم در مســابقات جهاني فرانسه هراسي داشته باشم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.