تيمي‌كه‌تازه‌ ‌جان‌م ‌يگيرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

یك‌چهره‌خاص‌در‌رقاب ‌تهاي‌پيست‌دختران نماينــدگان اســتانهاي تهــران، هرمــزگان و قزوين عبداللهي از اســتان قزوين زودتر از خط پايان گذشــت. در قهرمانان روز نخست مسابقات قهرماني كشور پيست بانوان اسپرينت بزرگساالن، فاطمه هداوند از استان تهران بهعنوان شدند. نفراولمعرفيشدودرتيمياسپرينت،تيماستانتهرانبا

مسابقات قهرماني كشور پيست بانوان از صبح ديروز در تركيب فاطمه هداوند و آتوسا عباسي، زودتر از رقباي اصلي پيست دوچرخه سواري مجموعه ورزشي آزادي آغاز شد كه خود يعني هرمزگان و يزد، از خط پايان گذشتند. در اولين روز مســابقات قهرماني كشور، برترينهاي 4 رشته در رده جوانان اما اتفاق جالبي افتاد به طوري كه در هر در رده بزرگساالن و 4 رشته در رده جوانان مشخص شدند. چهار ماده تعقيبي انفرادي، اســپرينت، 500 متر و اسكرچ، به اين ترتيب كه در تعقيبي انفرادي بزرگساالن، مريم جالليه نرگس عبدي از استان تهران قهرمان شد تا خود را بهعنوان از استان هرمزگان اول شــد. در اسكرچ بزرگساالن، فروزان يك استعداد قابل اعتماد به فدراسيون معرفي كرده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.