سفر زيارتي كشتيگيران به مشهد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اعضاي تيمهاي ملي كشتي آزاد و فرنگي در آستانه اعزام به رقابتهاي جهاني فرانسه، ديروز راهي مشهد شدند.

مليپوشان در آستانه رقابتهاي جهاني كشتي به زيارت امام رضا (ع) رفتند تا پيش از حضور در اين مســابقات با استعانت از خداي متعال در بارگاه امام مهرباني، هر چه بيشــتر خود را براي حضور در اين رقابتهاي مهم آماده كنند. اعضاي تيمهاي ملي كشتي بزرگساالن پس از زيارت امام هشــتم، از امروز تمرينات خود را در خانه كشتي تهران پيگيري ميكنند تا پس از چند روز تمرينات ســبك، عازم شــهر پاريــس محل برگزاري رقابتهاي جهاني در سال 2017 شوند. طبق برنامه اعالمي فرنگيكاران روزهاي 30 و 31 مرداد و آزادكاران روزهاي 3 و 4 شــهريورماه مسابقات خود را برگزار ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.