همه رقبا با تمام توان در يونيورسياد حاضر ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تكواندو دانشجويان تاكيد دارد همه كشورهاي حاضر در يونيورسياد با تمام توان خود در اين مسابقات حاضر ميشوند، بنابراين نمايندگان ايران هم نبايد هيچ حريفي را دست كم بگيرند.

سيد نعمت خليفه درباره شرايط تيم اعزامي ايران به رقابتهاي تكواندو دانشــجويان جهان (يونيورسياد) و اينكه در چه اوزاني شانس مدال وجود دارد، ميگويد: «ما در تمام اوزان به ورزشكارانمان ايمان داريــم چون آنهــا از انتخابيها و فيلترهاي زيادي رد شــدهاند تا به تيم دعوت شــوند، طبيعتا آنها شايستگي كسب مدال را دارند اما در فضاي رقابتها عوامل زيادي ميتواند در مدال گرفتن يك ورزشــكار تاثيرگذار باشــد و از االن نميتوان به طور قطــع درباره اين موضوع اظهارنظر كرد.»

خليفه به مهمترين حريفان ايران در اين دوره از رقابتها نيز اشاره ميكند: «يونيورســياد بعد از المپيك از اهميت زيادي برخوردار است و كميتــه برگزاري، خبر از حضور 12 هزار ورزشــكار در اين رقابتها داده است.

تكواندو هم در دنيا هر روز در حال پيشــرفت است. بنابراين هيچ رقيبي را نبايد دست كم بگيريم. هم كادر فني و هم تكواندوكاران بايد تالش كنند كه بهترين عملكرد را داشته باشيم.»

مدال آوران روز دوم جام وحدت و دوستي اروميه معرفي شدند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.