تالش قليپور براي صيد پنجمين طالي جهان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حميدرضا قلي پور مليپوش سانداي كشور در صورت كسب مدال طالي رقابتهاي جهاني روســيه، پنجمين مــدال طالي جهان را در كارنامه ورزشــي خود ثبت ميكند تا يكــي از پرافتخارترين قهرمانان ووشوي جهان لقب گيرد.

حميدرضا قليپوركه قرار است در وزن به اضافه 90 كيلوگرم در رقابتهاي جهاني روســيه به ميدان برود، پيــش از اين چهار مدال طــالي جهان در ســال 2007 چين 80( كيلوگــرم)، ســال 2011 تركيه 85( كيلوگرم)، سال 2013 مالزي 85( كيلوگرم) و سال 2015 اندونزي 90( كيلوگرم) را در تاالر افتخاراتش به نام خود و ووشوي ايران ثبت كرده اســت. تاكنون 2 ســانداكار اهل روسيه با پنج مدال طال برترين ووشوكاران جهان هســتند و درصدر ردهبندي مدال آوران رقابتهاي جهاني قرار دارند كه حميدرضا قليپور در صورت كسب پنجمين طالي خود، كنار اين نفرات جزو پرافتخارترينهاي ووشوي جهان لقب ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.