روني: نميشود بهتر از اين شروع كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ويــن روني بعــد از آنكه تك گل ديدار اورتون با اســتوك ســيتي را به ثمر رساند، گفت نميتوانسته شروعي بهتر از اين داشــته باشد. او بعد از 13 ســال پرافتخار و پرجام در اولدترافورد به تيم ســابق خود برگشــت تا بتواند جايي در تركيب اصلي داشته باشد.

بهتريــن گلــزن تاريــخ تيم ملي انگليــس و باشــگاه منچســتريونايتد بعد از اين برد گفت: «از نظر شــخصي زدن گل پيروزي در گوديســون پارك فوقالعاده اســت و نميشــود شروعي بهتر از اين داشت. بازي براي اين تيم براي من خيلي باارزش است. بازيهاي اول فصل معموال ســخت هستند چون شــما تالش ميكنيد ريتم خودتان را پيدا كنيــد. ما بازيهاي ســختي در پيــش داريم بنابراين خوشــحاليم كه فصل را با پيروزي آغاز كرديم.»

گل رونــي بــا ضربه ســر و روي ســانتر خوب دومينيك كالورت لوين به دســت آمد و رونالــد كومان مربي اورتــون به تمجيد از سرشــناسترين بازيكن تيمش پرداخت: «در اين بازي يك نفر بود كه از ثانيه ابتدايي تا آخر در زمين راحــت بود. هر تصميمي كه گرفت درست بود و با يك سانتر عالي يك گل عالي زد. در لحظات ســخت تجربهاش را نشــان داد، هوشــمندانه رفتــار كرد و با بقيه متفاوت بود. براي همين بود كــه وين را خريديم، انتظار داريم كه تجربــهاش را به بقيه منتقل كند و اين واقعا مهم است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.