اوباميانگ: مديران ميالن خواب هستند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اوباميانــگ، مهاجــم گابنــي دورتموند اعتــراف كــرد كه احتمــال پيوســتنش به روســونري در تابستان امســال وجود داشته. اوباميانگ در يك گــپ اينترنتي با هواداران در اينســتاگرام به هواداران گفت كه دوست داشــته به روسونري ملحق شود اما مسووالن اين باشگاه خودشــان نخواستند براي جذب او تــالش كننــد. اوباميانگ ســابقه بازی در ميــالن را دارد، ولی اين باشــگاه را با رقمي ناچيز تــرك كرد و راهي آلمان شــد؛ جايي كه با بوروســيا دورتموند افتخــارات فراواني كسب كرد. در پايان فصل گذشته اما او اعالم كــرد كه ميخواهد از دورتموند جدا شــود و چند تيم از جمله ميــالن براي خريد او ابراز تمايل كردند كه البته رقم درخواســتي باالي دورتمونديها همه مشتريان مهاجم گابني را منصرف كرد. اوباميانگ در هموار نشــدن راه بازگشت به ميالن، مســووالن اين باشگاه را مقصر ميداند. او در صفحه اينستاگرام خود در پاســخ به آن دســته از هواداراني كه از او پرســيدند چرا به ميالن برنميگردد، نوشت: «دوســت داشــتم به ميالن برگردم اما وقتي كه آنها (مســووالن باشــگاه) خواب هستند، چه كاري از دست من برميآيد؟ » اوباميانگ حتي به نوعي اعتراف كرد كه براي پوشــيدن شــمارهاي خاص در ميالن روياپردازي كرده است و به ســبك گوينده ورزشگاه سنسيرو نوشت: «و با شــماره »...7 مهاجم دورتموند در آخريــن ديدار تيمش كــه در جام حذفي برابر رايالسينگن- آرلن برگزار شد و با برد 4 بر صفر دورتموند به پايان رســيد، هت تريك كرد. گل اول را هم بارترا زد. پيتر بوژ، مربي بوروسيادورتموند بعد از اين بازي گفت: «براي پيروزي چندان دچار دردسر نشديم و با يك بازي منظم و قدرتمندانه حريف را از ســر راه برداشتيم. آرلن در تمام طول بازي تالش كرد و همين كه دفاعي ظاهر نشــد، براي ما قابل احترام است. اوباميانگ نشان داد تا چه اندازه چارچوبشــناس است. او بازيكن مهم ماست و بايد بگويم اصال مايل نيســتم اوباميانگ را از دســت بدهم. تمام بازيكنانم را ميستايم و اميدوارم اين رونــد قدرتمندانه دورتموند در بوندسليگا هم ادامه يابد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.