نخستين نقره فرح بعد از شش سال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

محمد فــرح اســطوره دو و ميداني انگليــس ديگر چهره برجســتهاي بود كه نتوانســت آنطور كه ميخواهــد به دوران حرفهاي خود پايان بدهد و در 5 هزار متر به مدال نقره بسنده كرد.

اين دونده 34 ساله كه قهرمانيهايش در 5 هــزار متر المپيك و جهاني از ســال 2011 بدون وقفه بوده، به ســختي مبارزه كرد اما در نهايت مختار ادريس دونده اهل اتيوپي با زمــان 13 دقيقه و 32/79 ثانيه قهرمان شد و براي نخستين بار بعد از شش سال ورزشكار ديگري مســابقات مسافت طوالني را فتح كــرد. جالب اينكه قهرمان با گذاشتن دســتانش روي سر به شيوهاي شادي كرد كه ابداع فرح بود. فرح كه دوبار در المپيــك و دو بار در رقابتهاي جهاني در پنــج و ده هزار متــر دبل كرده، جمعه قبل در ده هزار متر اين مسابقات قهرمان شد اما نتوانســت افتخاري كه در المپيك 2012 در همين استاديوم به دست آورده بود را تكرار و دوگانه قهرماني را كسب كند. فرح بعد از كسب مدال نقره گفت: «با 110 درصد توانم مبارزه كردم، فكر نميكنم كار بيشتري از من ســاخته بود. تصور ميشد كــه هيچ كس توان رقابــت با كنياييها و دونــدگان اتيوپي را نــدارد اما ثابت كردم همه چيز امكان دارد. اين سفر طوالني بود اما فوقالعاده و باورنكردني بود.» او در دور افتخــاري كه در اســتاديوم زد با هواداران احوالپرســي كرد و با آنها عكس يادگاري گرفت. فرح با زمــان 13 دقيقه و 33/22 ثانيه به خط پايان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.