پيشنهاد 28 ميليون پوندي تاتنهام براي خريد ستاره آژاكس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نشــريه ديلي ميل نوشــته اســت كه باشگاه تاتنهام پيشنهاد 28 ميليون پوندي براي خريد داوينسون سانچس از آژاكس به اين تيم هلندي ارائه خواهد كرد و احتمال اين جابهجايي با توجه به درخواســت اين بازيكن 21 ســاله از ســفيد و قرمزپوشان آمستردام زياد است.

تاتنهــام در پنجره نقــل و انتقاالت تابستان امســال يكي از آرامترين تيمها بوده اســت اما به نظر ميرســد اين تيم ســرانجام قصد دارد حركتي انجام دهد و مدافعي كه روز شنبه اين هفته از تركيب آژاكس براي بازي برابر هراكلس در ليگ دسته اول هلند كنار گذاشته شد را بخرد. سانچس به مربيانش در آژاكس گفته است كه به او بازي ندهند چون ذهنش درگير موضوع انتقال به تاتنهام است و به همين دليل مشخص نيست كه در پايتخت هلند آيندهاي داشته باشــد. آژاكس به ستاره جوانش پيشــنهاد قراردادي بهتر را داده اســت اما او تمركز خودش را روي انتقال به تاتنهام قرار داده است. اينتر، بارسلونا و رئــال مادريد هم پيش از اين در خصوص وضعيت بازيكني كه گفته ميشود آژاكس روي او 40 ميليون پوند قيمت گذاشــته اســت، با باشــگاه هلندي تماس گرفته بودنــد اما به نظر ميرســد كه تيم تحت هدايت مائوريســيو پوچتينو جديترين مشتري او است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.