پزشكان يونايتد نگران ريكاوري شتابزده ابراهيموويچ

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پزشــكان باشــگاه منچســتر يونايتــد نگران هســتند كه زالتان ابراهيموويچ براي ســريعتر سپري كردن دوران ريــكاوري مصدوميت رباط صليبياش به خودش فشــار بياورد.

ژوزه مورينيو اخيرا از تمايل خود براي برگردانــدن ايبرا به تركيب شــياطين سرخ گفت و اعالم كرد اگر ايبراي 35 ســاله آمادگي كامل خود را به دســت آورد، ميتوانــد قراردادش را تا پايان فصــل جاري تمديد كند. همين موضوع ظاهرا سبب شده كه مهاجم سابق پاريسنژرمن به خــودش بــراي بازگشــت ســريعتر فشــار بيــاورد و اين مســاله نگراني پزشكان باشگاه را به همراه داشــته است. گفته ميشــود ايبرا تا ماه دســامبر نخواهد توانســت بــه ميادين برگردد اما او دارد تمام تالشش را ميكند تا زودتر از موعد مقرر برگردد و پزشكان باشگاه هم به او هشــدار دادهاند كه نبايد به خودش فشار بياورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.