آنچلوتي: بايرن خيلي خوب بازي كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بايــرن در دور اول رقابتهــاي جــام حذفي ژرمنها موســوم به د. اف. ب پوكال، موفق شــد 5 بر صفر تيم دسته سومي اف. ث شيمنتسر را شكست دهد. كارلو آنچلوتي بعــد از اين پيــروزي اظهار داشــت:«بازي خيلــي خوبي از تيمــم را ديــدم. بايرن با ســرعت خوبي بازي كرد و نمايش صحيحي هم در ميدان داشــت... در نيمه اول حريف كار را براي ما ســخت كــرد. چون در دفاع خيلي خوب شــركت ميكرد. در 45 دقيقه دوم موقعيتهاي بيشتري را خلق كرديم كه از هميــن راه به گل نيز رســيديم.» در اين مسابقه لواندوفسكي 2( گل)، كومان، ريبري و هوملس براي سرخپوشان گل زدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.