اعتراض به بالتكليفي فاندیك و سيگوردسون

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنتونيو كونته گفت در جريان باخت 3 بر 2 چلســي به برنلــي دو چهره متفاوت از تيمش ديــده ضمن اينكه بايد روي چينش تيم بــا 10 بازيكن هم كار كند. نخســتين بازي گري كيهيل بهعنوان كاپيتان چلسي تنهــا 14 دقيقه طول كشــيد و او به خاطر خطا روي استيون دفور كارت قرمز مستقيم گرفت. در دقيقه 81 هم سسك فابرگاس با دريافــت كارت زرد دوم زمين را ترك كرد. نخستين گل آلوارو موراتا براي چلسي هم از نكات قابل توجه اين بازي بود.

با در نظر گرفتن اخراج ويكتور موزس در فينال جام حذفي فصل قبل و اخراج پدرو رودريگس در سوپرجام هفته گذشته مقابل آرسنال، چلسي در سه بازي آخر خود چهار اخراجي داشته. كونته از عادي شدن مسائل انضباطــي در تيمش ابراز نگراني كرد: «بايد توجه كنيم چون در ســه بازي آخر دو بار با 10 نفر و در اين بازي با 9 نفر كار را به پايان رسانديم. خود من هم بايد روي يك چينش 10 نفره كار كنم چون وقتي اين اتفاق عادي ميشود، بايد نگران بود.»

وقتــي از او دربــاره عملكــرد كريگ پاوســون سوال شــد، بعد از مكثي طوالني گفت: «ترجيح ميدهــم درباره تصميمات داور حرف نزنم. فكــر ميكنم مربي ممكن است اشتباه كند، بازيكن ممكن است اشتباه كند و داورها هم همينطور.» اما گفت اخراج كيهيــل و واكنش بازيكنانــش به آن دليل اصلي نخســتين شكست چلســي در بازي اول فصــل بعد از ســال 1998 بوده: «قطعا لحظه كليدي بود چون بعد از كارت قرمز ما هماهنگي خود را از دســت داديم و سه گل خورديم. بايد روي اين قضيه كار كنيم چون ممكن است چنين اتفاقي در هر مسابقهاي بيفتد و ما بايد تمركزمان را براي بقيه بازي حفظ كنيم اما ســه گل خورديم و در نيمه دوم خيلــي متفاوت بازي كرديم تا نتيجه را عوض كنيم هرچند با وجود تعهد و انگيزه و اراده فوقالعاده بازيكنان نتوانستيم. امروز ما دو چهره داشتيم، يكي منفي در نيمه اول و ديگري مثبت در نيمه دوم.»

نفــرات انتخابي بــراي تركيب اصلي و نيمكــت در اين بازي نشــاندهنده ضعف چلسی بود. به جاي پدروي مصدوم، جرمي بوگا محصول آكادمي باشــگاه به ميدان آمد و ميانگين ســني شش بازيكن روي نيمكت غير از دروازهبان زير 21 ســال بود اما مربي ايتاليايي با عصبانيت واكنش نشان داد وقتي گفته شــد انتخاب بازيكنان توسط او پيامي به هيات مديره باشگاه براي لزوم خريدهاي جديد بوده: «چرا چنين سوالي ميپرسيد؟ شــما از تركيب اصلي من ناراضي هستيد؟ شما من را خوب نميشناسيد. ديديد در هر بازي پيش فصل بهترين چينش را داشــتم امروز هم همينطور بود. دوست ندارم كسي فكر كند خواستم پيامي بدهم. چرا بخواهم چنين كاري بكنم؟ چرا؟ چرا؟ من ميخواهم هــر بازي را ببــرم نه اينكه به كســي پيام بدهم.»

چلســي يكشــنبه آينده در ويمبلي با تاتنهام روبهرو ميشــود در حالي كه عالوه بر كيهيــل و فابــرگاس، ادن آزار و تيموئه باكايوكو را به دليل اينكه به شــرايط ايدهآل نرسيدهاند در اختيار ندارد. وضعيت پدرو هم نامشخص است: «نگران نيستم چون بايد به كاري كه ميكنيم باور داشته باشيم. راه حل را پيدا ميكنيم.»

مربيــان تيمهاي ســاوتهمپتون و سوانزي پس از تســاوي بدون گل اين دو تيم در بازي رودررويشــان در هفته نخســت ليگ برتر، از وضعيتي كه براي ســتارگان تيمهايشان شــكل گرفته و مانع از حضور آنها در ميدان شــد گاليه كردند.

از ســاوتهمپتون فيرخيل فانديك بازيكني اســت كــه شــايعاتي درباره آينــدهاش و احتمــال پيوســتن او به ليورپول يا چلســي شــنيده ميشود و در ســوانزي هم گيلفي سيگوردســون احتمــال دارد كه از همتيميهايش جدا و راهي اورتون شــود. بــه همين دليل هيچ يك از دو تيم در ورزشــگاه سنت ماري به اين دو بازيكن ميدان ندادند.

البتــه دليــل اصلــي غيبــت فانديــك، بيمــاري ويروســي او بود اما مشــخص نيســت كه هفتــه آينده بتوانــد براي قديسها بــه ميدان برود. مائوريســيو پيگرينــو، ســرمربي ساوتهمپتون با ابراز نارضايتي از طوالني شدن ماجراي انتقال فنديك – اتفاقي كــه در صورت جدايــي فيليپه كوتينيو براي پيوســتن به بارســلونا محتملتر خواهد شــد – گفت: «با طوالني شدن اين داســتان، هــواداران، همتيميهاي او، مربيان و تمــام بينندگان تلويزيوني سراســر دنيا، قطعا ضــرر خواهند كرد. چقــدر خوب ميشــد اگر بــازار نقل و انتقاالت پيش از آغاز فصل جديد بسته ميشــد. من واقعا نميتوانم بفهمم كه چرا اين بازار بايد تا پايان ماه آگوســت ادامه داشته باشد. ميدانم كه در آينده احتمال اعمال برخي تغييرات در وضعيت فعلي بازار وجود دارد اما واقعا نياز است كه فكري به حال ايــن اوضاع بكنيم.» پل كلمنت سرمربي سوانزي هم اعتراف كــرد كه اميدوار اســت هرچــه زودتر تكليف سيگوردسون مشخص شود.

او گفت: «من آن كســي نيستم كه بايد درباره بازيكنــان جديد نظر بدهد. تنها چيزي كــه االن برايم اهميت دارد اين اســت كه وضعيت انتقــال گيلفي سيگوردســون مشخص شــود. اگر اين جابهجايي صورت بگيــرد، ما ميتوانيم تالشمان را بــراي خريد بازيكنان مورد نظرمان آغاز كنيم. ترجيح ميدهم اين مســائل محرمانه بماند و تــا زماني كه چيزي قطعي نشده، حرفي نزنم. شرايط فعلي به گونهاي اســت كه دو باشــگاه هنوز به توافق نرســيدهاند. يك اختالف نظر ميان طرفين بر ســر ارزش بازيكن وجود دارد اما من فكــر نميكنم كه تا رســيدن به توافق فاصله زيادي داشته باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.