گوارديوال: بايد از نظر هجومي قويتر شويم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ســرمربي منچسترســيتي با وجود بــرد تيمش مقابل برايتون، خواســتار بهتر شدن عملكرد اين تيم شد. سيتي در هفته نخست ليگ برتر به مصاف تيم تازه صعود كرده برايتون رفت و موفق شــد با دو گل اين تيم را شكســت دهد تا سه امتياز هفته نخست را به جيب بزند.

پپ گوارديوال بعد از پايان مســابقه گفت: «قبل از اينكه ســرخيو بتواند گل اول را به ثمر برســاند شانسهاي زيادي بــراي گلزني خلق كرديم ولي نتوانســتيم از اين شــانسها بهرهاي بگيريم چون تيم حريف با 10 بازيكن مشــغول دفاع كردن بود. در اينطور بازيها زدن گل نخست از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. بعد از اينكه آگوئرو توانست دروازه آنها را باز كند كار ما تا حد زيادي راحت شــد و خوشــبختانه به گل دوم هم دســت يافتيم تا با پيــروزي زمين بازي را ترك كنيم. برايتون تيم قابل احترامي است كه با تمام داشتههايش جنگيد و اميدوار بود كه از ما در اين بازي امتياز بگيرد.»

سرمربي اسپانيايي ادامه داد: «خوشبختانه تيمم به ثبات خوبي دســت پيدا كرده ولي باز هم بايد بهتر از اين شويم. از بازيكنانم خواســتهام كه در فاز هجومــي فوتبال بهتري را به نمايــش بگذارند تا در بازيهاي بعدي اينطور به مشــكل بر نخوريم. متاســفانه در اين بازي خيلــي آرام حمله ميكرديم در حالي كه بايد جور ديگر در زمين رفتار ميكرديم. امســال كار ســختي را پيش رو داريم چون بايد با تيمهاي با كيفيت بازي كنيم و نياز است كه كيفيت تيمي ما نيز به مراتب بهتر از اين شود.»

ديلي ميل- ليورپول در بازي اولش در ليگ برتر در دفاع مشكل داشت اما خط حمله اين تيم با وجود محمد صالح و مانه قدرتمند ظاهر شد. صالح در اولين بازيش در ليگ برتر با پيراهن ليورپول درخشــيد و در اين صحنه توانست يك پنالتي بگيرد. او گل سوم قرمزپوشان را هم زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.