جرارد: بارسلونا، كوتينيو را ترسانده است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كاپيتــان ســابق ليورپول دربــاره ماندن كوتينيو در اين تيم سخن گفت. هافبك برزيلي در ماه ژانويه، قــراردادش را با ليورپول به مدت پنج ســال تمديد كرد و با اين حال زمزمههايي مبنــي بر جدايــي او از اين تيم و پيوســتن به بارسلونا شنيده ميشود.

استيون جرارد، كاپيتان سابق ليورپول در اين باره گفت:«فكر ميكنم كه بارسلونا كوتينيو را ترســانده و به او گفته كه يا االن يا هيچ وقت! من به خوبي اين را ميدانم كه فوتباليســتهاي اهل آمريكاي جنوبي عالقه زيادي براي بازي در تيمهايي همچون رئال مادريد و بارسلونا دارند و شــايد كوتينيو فكر ميكند كه اگر اين پيشنهاد را رد كند ديگر بارسلونا به سراغ او نخواهد آمد.»

او در ادامه گفت: «من قبال هم به سوارس هميــن هشــدار را داده بودم و گفتــه بودم كه هواداران تو را دوســت دارند و بهتر اســت يك ســال ديگر در اينجا بماني ولي متاسفانه او اين كار را انجام نداد. اكنون هواداران نگران وضعيت كوتينيو هستند. او نبايد اين را فراموش كند كه در اينتر چه وضعيتي داشــت و اين ليورپول بود كه او را ساخت. پس بايد حداقل يك سال ديگر به باشگاه زمان بدهد.»

ليورپول در هفته نخســت ليگ برتر برابر واتفورد به تســاوي 3 بــر 3 رضايت داد. يورگن كلوپ، مربي ليورپول در پايان مســابقه به نوعي اعتراف كرد كه براي نگه داشتن كوتينيو كاري از دست او ســاخته نيست و گفت، من روسايي دارم كه آنها درباره بازيكنان تصميم ميگيرند و اگر كسي را بفروشند، ديگر فروختهاند و من بايد با همين بازيكناني كه دارم كار كنم.

كلوپ همچنيــن از تيمش و داور بازي به خاطر تساوي 3 بر 3 گله كرد. :«در دقايق پاياني بازي بدشــانس بوديم و گل حريف در موقعيت آفســايد به ثمر رسيد اما كمك داور متوجه اين موضوع نشد. البته بايد بگويم گل اول واتفورد با يك حركت خوب تيمي زده شــد. در مجموع از عملكرد تيمم در نيمه اول راضي نيستم. اگرچه در نيمه اول پاســكاريهاي زيادي داشتيم اما تيم نتوانست خواســتههايم را اجرا كند. در 45 دقيقه دوم بسيار بهتر شديم. در نهايت فراموش كرديــم كار را تمام كنيم و در دفاع خوب ظاهر نشــديم. بايد فشار بيشــتري ميآورديم.»او در ادامــه افزود:«نميتوانم گل دقيقه پاياني حريف را تغييــر دهم اما ما بايــد روي دفاع منطقهاي بيشــتر كار ميكرديم. اگر اين اتفاق رخ ميداد، مســلما پيروز ميشديم. از نظر من ليورپول تيم برتر بود و بايد به برتري ميرسيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.