ضرب االجل رم برای خرید محرز

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رســانههاي ايتاليايــي گزارش كردهانــد كه مونچي مدير ورزشــي باشــگاه رم تا 15 آگوســت به لسترسيتي مهلت داده اســت كه تكليف جالوروســي در مــورد اينكه آيــا قصــد دارد هافبــك الجزايرياش رياض محرز را بفروشــد يا نه مشخص كند. رميهــا از ابتداي تابســتان در پــي جذب برترين بازيكن ليگ برتــر انگليس در فصل 2015-16 بودهانــد امــا پيشــنهادات آنهــا يكي پس از ديگري توســط روباهها رد شده است.

ظاهرا مونچي كه ديگر از تالش بــراي خريــد اين بازيكن مليپوش خسته شده اســت به مديران لسترسيتي پيــام داده كه تنهــا تا فردا منتظر پاسخ آنها به پيشنهاد 35 ميليــون يورويــي نايب قهرمان فصل گذشــته سري A ميمانــد. ايــن در حالي اســت كه لسترســيتي براي فروش محرز رقمي بين 40 تا 45 ميليون يورو ميخواهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.