پيشنهاد تاتنهام براي مارسيال رد شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

به گزارش راديو RMC فرانســه، دو باشــگاه اينتر و تاتنهــام براي خريــد آنتوني مارســيال به منچستريونايتد پيشــنهاد دادهانــد كه هر دو آنها رد شده است.

مهاجــم 21 ســاله فرانســوي شــياطين ســرخ قابليت بازي در هر سه پست خط حمله را دارد اما از زماني كه به منيونايتد پيوسته اغلب اوقات نيمكتنشين بوده و زير ســايه بازيكنانی مانند زالتان ابراهيموويــچ و اكنون روملو لوكاكو قرار داشــته اســت. با اين حال شــياطين ســرخ قصد ندارند بازيكني كه سال 2015 او را 60 ميليــون يورو از موناكــو خريدهانــد را بــه آســاني از دست بدهند و اين در حالي اســت كــه خود او خواهان داشتن فرصت بيشتر حضور در ميــدان براي جلب نظر ديديه دشان سرمربي تيم ملي فرانسه جهت بردن او به جام جهاني 2018 است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.