خط هافبک را دریابید

خیلیهــا معتقدند اگر اســتقالل خط میانی اش را دريابد و در اين نقطــه قدرتمندتر عمل کند از پاهای جدی قهرمانی اين فصل خواهد بود. اســتدالل آنها بر اين پايه اســتوار اســت که به رغم شانس آوردنهای آشــکار آبیها در ديدار اخیر برابر تراکتورســازی چون پژمان منتظ

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

گزينههــای متنوع و متعــددی در خط ميانی طی ليــگ تازه بــه راه افتاده هفدهم در اختيار عليرضــا منصوريان بودهاند و از آن قبيلند روزبه چشــمی، اميد نورافكن، ســرور جباروف، مجتبی جباری، داريوش شجاعيان و جابر انصــاری. به آنها بيفزاييد وريا غفوری، يعقوب كريمی و علــی قربانی را كه هر چند يــا در لب خط بازی میكنند يا ميل تهاجمی زيادی دارند اما بيشتر در مركز ميدان جوالن میدهنــد و با اين اوصاف اگر فكر و عقل الزم و يــك برنامهريزی درســت فنی ضميمه كار آنها شده و به آنها طرحهای كارآمد ارائه شود، اســتقالل از همين ناحيه بسياری از نبردها را خواهد برد.

راجع بــه شــوت از راه دور جباروف كه گره كار آبیها را در ديدار برابر تراكتورسازی گشــود، تعريــف و تمجيــد زيــادی صورت گرفتــه اما اســتقالل میتوانــد كارش را به درجهای از بهرهدهی برساند كه به شوتهای غافلگيركننده هافبكهايــش برای باز كردن درهای پيروزی نيازی نداشــته باشــد. پس از عدم توجه كافی بــه قابليتهای جباروف، آبیها ســر انجام دريافتهاند او بيهوده دو بار مرد ســال فوتبال آسيا نشــده و هر چند او قطعا در 35 ســالگی همان هافبك درخشان ســالهای 2006 تا 2013 فوتبال ازبكستان نيســت و قدری كندتر و مقداری سير و قانع شــده اما تكنيك ذاتی يك بازيكن برتر هرگز به طور كامل رنگ نمیبازد.

در اين ميان آنچه مشخص نيست ميزان

روزبه چشمی هم که بعد از 20 ماه مصدومیت ظاهرا وظايفش مشخصتر از جباری است، در مرکز خط میانی هويت گذشتهاش را بروز نداده و امید نورافکن که غیبتش در ديدار اول آبیها از داليل اصلی باخت آنها مقابل صنعت نفت عنوان شد، در بازگشت کمی تا قسمتی سرگردان بوده است.

اســتفاده از مجتبی جباری و نوع اضافه شــدن بــازی وی به روشهــای كار در خــط ميانی استقالل است.

او به ســبب پارهای مســائل فقط در نيمه دوم ديدارهای اخير آبیها به ميدان گسيل شده و طبعــا كار مهمی انجام نــداده اما بايد بازی و وظايفش تعريف شود.

روزبــه چشــمی هم كــه بعــد از 20 ماه مصدوميت ظاهرا وظايفش مشخصتر از جباری اســت، در مركز خط ميانی هويت گذشتهاش را بروز نداده و اميد نورافكن كه غيبتش در ديدار اول آبیهــا از داليل اصلی باخــت آنها مقابل صنعت نفت عنوان شــد، در بازگشــت كمی تا قسمتی سرگردان بوده است.

به آنها اضافه كنيد داريوش شــجاعيان را كه هنوز معلوم نيســت چرا 2/5 ميليارد (و به روايتی 3 ميليارد) تومان صرف جذب وی شــد و هــر چند بازيكن خوبی اســت اما نه كار فنی چشمگيری از او مشاهده شده و نه در هماهنگی با يارانش دستاورد بااليی داشته است.

اگــر مربيــان اســتقالل خط بــازی اين هافبكها را مشــخصتر ســازند و كار گروهی آنها را صيقل بزنند اســتقالل در باقيمانده ليگ هفدهم بهتر نفس خواهد كشــيد و دايما به در بســته نخواهد زد ولی اگر چنين نشــود حتی بداعتها و مهارتهای چشمگير مهدی قائدی نوجوان نيز نجاتش نخواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.