قراردادهاي معيوب بالي جان آبيها

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بســتن قراردادهاي معيوب با بازيكنان در طول ســالهاي اخير براي استقالل دردســر بزرگي شده و نشان از نگرش نادرســت مديريتي باشگاه استقالل است.

اســتقالل امروز تاوان قراردادهايي را ميدهد كه كوچكترين سودي براي باشگاه نداشــتند و فقط به لحاظ هزينه استقالل را به دردسرهاي عجيبي انداختند و نمونه بارز آن را در محروميت زمســتاني استقالل در فصل گذشــته شــاهد بوديم. به غير از چند بازيكن خارجي كه در ال به الي انتخابهاي اشــتباه خوب جواب دادند و به نفع استقالل بودند اكثر بازيكنان خارجي فقط دردســرهاي مالي داشــتند كه در آن رد پاي كم توجهی مسووالن استقالل كامال مشهود است.

در اين چرخه معيوب كه هيچ كس حاضر نيســت خودش را مقصر بداند نوع بســتن قراردادها بــه گره كوري تبديل شــده و انگار فقط با محروميتها باز ميشــود. به اين نكته هم بايد توجه كرد كه بعضا حتي مربي هم راضي به جذب چنين بازيكناني نبوده است و يكسري از عوامل باعث شده تا اين بازيكنان سر از تيمهاي بزرگي مثل استقالل در آورند.

قراردادهايي كه استقالل بدون نظر كميته فنياش با برخي بازيكنان بسته حاال دردسرهايي را براي اين باشگاه ايجاد كرده و سرمايههايش را هم بر باد داده است. برخي شــكايتها در فوتبال ايران حاوي پيامهايي است كه بايد آنها را شنيد و در مورد آنها بحث كرد. خبر شكايت مگويان، شكايت پروپژيچ، شكايت عادل شيحي و بستن نقل و انتقاالت زمستاني براي اســتقالل جزو همين دست شــكايتها محسوب ميشوند كه بايد آنها را بررســي كرد آن هم در دو بعد فني و مالي. در بســياري از موارد هم مربيان ســليقهاي عمل ميكنند كه نمونهاش پروپژيچ بود. آقاي گل آلباني كه در استقالل توسط پرويز مظلومي زياد به كار گرفته نشد و البته آمار گلزني خوبي داشت توسط منصوريان كال كنار گذاشته شد در حالي كه او هم قرارداد داشــت. اين بازيكن رفت و شكايت كرد اما جالب است بدانيد او پس از اســتقالل به يك تيم اروپايی رفت. باز هم آقاي گل شد. پروپژيچ آمار خيره كنندهاي از گلزني از خود به جا گذاشــت تا مشخص شــود مظلومي و به ويــژه منصوريان خوب از او اســتفاده نكردهاند. در چنين مواردي يك باشگاه بزرگ هرگز اجازه سرمايه سوزي به مربياش نميدهد. البته اشــتباهات اســتقالليها در بســتن قرارداد بــا بازيكنان فقط به قــرارداد بازيكنــان خارجي ختم نميشود و آنها در مدت زمان قرارداد بازيكنان هم دچار اشــتباه شدند كه ميتواند در آينــده همين نوع نگرش نيز براي اســتقالل دردسرساز شود. در بعد فني بايد پرسيد چرا استقالل طي ســالهاي اخير دقيقا معكوس فوتبــال حرفهاي قــرارداد ميبندد و با آنها كه ســن و ســال باالتري دارند قراردادهاي بلند مدتتر ميبندد؟ قرار داد با مگويان و پروپژيچ دقيقا جزو اين دسته از قرار دادهاست. قرارداد رحمتي و حيدري و حتي جباري هم جزو اين دسته از قراردادها محسوب ميشود كه سه يا دو ساله هستند. نتيجه اين نوع قراردادها را ميتــوان براي بازيكنان خارجي هم دقيقا ديــد. آنها از نظر مربــي ديگر كارايي ندارند و با وجود قرارداد كنار گذاشــته ميشوند. نوع ديگري از قرارداد را هم اســتقالل با كاوه رضايي و تيموريان بســته كه آنها هم نه تنها ميتوانستند استقالل را در ميانه فصــل رها كنند و بروند بلكه وقتي رفتند هم شــكايت كرده و پولشــان را طلــب ميكننــد. اين در مقايســه با قراردادهاي طارمي و رضاييــان كه نه توانســتند بروند و يا وقتي رفتند مجبور شــدند پول زيادي بدهند هشــدار دهنده و نشان دهنده قراردادهاي معيوب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.