بيت سعيد: از انتخاب استقالل پشيمان نيستم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

حســن بيت سعيد مهاجمي كه در فصل جاري به جمع اســتقالليها ملحق شــد و از همان ابتدا خواســت پيراهن فرهاد مجيدي را بپوشــد، به زعم فوتباليها ايــن روزها به سرنوشــت بختيار رحماني كــه فصل پيش پيراهــن فرهاد را پوشــيده بود، دچار شــده است و تاكنون نتوانســته رضايت كادرفني و هواداران اســتقالل را جلب كنــد. البته خود بيت سعيد مدعي است كه به زودي به شرايط آرماني بر ميگردد.

حسن بيت ســعيد در ابتدا حرفهايش را درزمينــه حضورش در جمع اســتقالليها اينطور آغاز ميكند: «استقالل با كلي افتخار داخلي و همچنين با قهرمانيهاي قابل توجه در آســيا يكي از بزرگترين باشگاههاي ايران است و طبيعي است بازي كردن در آن زمين تا آســمان با استقاللخوزســتان فرق دارد. يكــي از بزرگترين وجه تمايزهاي اســتقالل با ســاير تيمها تماشــاگرانش است چراكه در اين تيــم هواداران واقعا به بازيكن لطف دارند و با روحيــهاي كه ميدهند انگيــزه بازيكن چند برابر ميشــود.» تو فصل قبل با 10 گل و 7 پــاس گل نمايش درخشــاني در تركيب استقاللخوزســتان داشتي. قبول داري سطح توقع از تو بســيار باالتر از چيزي است كه در 3 هفته اول نشان دادي؟ بيت سعيد در پاسخ ميگويد: «صددرصد حرف شما را قبول دارم اما اينكه توقعات از من باال است استرسي در درونــم ايجاد نميكند. از اينكه توقعات از من باال است بسيار خوشحالم و مطمئنم بازيكني بسيار بهتر از استقاللخوزستان ميشوم و اين را در هفتههاي آينده خواهيد ديد.»

اينكه تصميم گرفتي شــماره 7 استقالل را برتن كني فشــار را روي تو بســيار بيشتر از بازيكنــان عادي كرده اســت؟ اين بازيكن دربــاره اين موضوع اينطــور توضيح ميدهد: 7« شماره مورد عالقه من است و در استقالل خوزســتان هم اين شــماره را برتن ميكردم و واقعيت اين اســت كه هيچ فشــاري بابت پوشــيدن اين پيراهن حس نميكنم و فقط دوســت دارم بهتريــن عملكردم را داشــته باشم.»ولي خيليها ميگويند ممكن است تو هم با پوشيدن اين شماره به سرنوشت بختيار رحماني در اســتقالل دچار شوي. بيت سعيد در پاســخ ميگويد: «مطمئن باشــيد چنين اتفاقي نخواهد افتاد و من به سرنوشت بختيار رحماني دچار نميشوم چراكه با پوشيدن اين شماره هيچ فشاري را حس نميكنم. من فقط ميخواهم بهترين عملكرد را داشــته باشــم و ايــن تمام انگيزهام اســت.» به خاطر فرهاد مجيدي به شماره 7 عالقهمند شدي؟ مهاجم استقالل در اين ارتباط ميگويد: «به هر حال آقافرهاد بزرگتر استقالل است و من ايشان را خيلي دوست دارم و قبل از اينكه اين شماره را انتخاب كنم از آقافرهاد، سهراب بختياريزاده، محمد نوازي ...و كه قبال اين شــماره را برتن كرده بودند رخصت گرفتم تا با انگيزه كارم را شــروع كنم.» تو يكي از مهمترين خريدهاي اســتقالل در نقل و انتقاالت تابستاني هستي اما كادرفني در موردت گفتهاند كه براي عقد قــرارداد با اين تيم زمان زيادي صرف نشــد، دليل اين موضوع چيست؟ بيت سعيد در اين باره اينطور توضيح ميدهد: «استقالل بهترين تيمي اســت كه در بچگي دوســت داشتم در آن بــازي كنم و االن هم از اين انتخاب كامال راضي هســتم و به حضور در جمع آبيپوشان افتخار ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.