علي چيني: ميتوانستيم نيمه اول چند گل به تراكتور بزنيم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اين روزها حال و هواي استقالل خوش است و با روحيه به مصاف تيم دايي ميروند. علي چيني مربي استقالل در خصوص برد اين تيم مقابــل تراكتور اينطور ميگويد: « دو نيمه متفاوت داشتيم. نيمه اول كامال بر بازي مسلط بوديم و ميتوانستيم چند گل وارد دروازه تراكتور كنيم اما در نيمه دوم به دليل اســترس بردن نتوانستيم بازي خوبي انجام دهيم و تا حــدودي توپ و ميدان را در اختيــار تراكتور قرار داديم. البته از حق نبايد بگذريم كــه تراكتوريها هم عملكرد خوبي داشتند و حتي يك بار هم تير دروازه ما را لرزاندند كه خوش شــانس بوديم اين توپ به گل تبديل نشــد اما در مجموع به اين برد نياز داشــتيم و توانستيم با حمايت هوادارانمان به اولين ســه امتياز در ليگ هفدهم دســت پيدا كنيم.» مربي استقالل در خصوص شــرايط تراكتورســازي تبريز ميگويد: «تراكتور وضعيت خوبي ندارد كه در ســه بازي گذشته امتيازي كسب نكرده البته با همين وضعيت هم گل محمدي تيم خوبي را روانه ميدان ميكند و اعتقاد دارم اگر نيمكت اين تيم قوي شــود ميتواند در پايان فصــل يكي از گزينههاي قهرماني در ليگ هفدهم باشــد.»اين مربي در خصوص ديدار هفتــه چهــارم برابر ســايپا تهران ميگويد: «بازي ســختي پيــش رو داريم، ســايپا دو بازي گذشــته خود را با پيروزي به پايان رســانده و ميخواهد مقابل ما هم ســه امتياز ديگر كسب كند اما با تمرينات خوبــي كه در طول هفتــه و تا زمان ديدار برابر سايپا انجام خواهيم داد آماده اين بازي خواهيم شــد و به دنبال كســب سه امتياز ديگر هســتيم تا موقعيت خود را در جدول بهبود ببخشيم.»

چيني در خصوص بازي در ورزشــگاه تختي ميگويد: «متاســفانه شرايط زمين ايــن ورزشــگاه خوب نيســت و از كيفيت الزم برخوردار نيســت و ايــن ميتواند در رونــد تاكتيكي دو تيم تاثير بگذارد.» مربي اســتقالل در پايان از هواداران اســتقالل تشكر ميكند و ميگويد: «از تمام هواداران تشكر ميكنم كه شب فراموش نشدني را به وجود آوردند و خوشــحالم كه توانستيم با يك برد دل آنها را شاد كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.