زكي پور دو هفته دور از تركيب استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافع چپ پاي استقالل به دليل مصدوميت دو بازي آينده تيمش را از دست داد.

ميــالد زكي پور كــه در تمرين چنــد روز گذشــته اســتقالل غايب بوده اســت، بازي با تراكتورسازي را از دســت داد و حاال خبر ميرسد به دليل آسيب ديدگي به احتمال فراوان بازي با پديده و سايپا را هم از دست ميدهد.

البتــه گفته ميشــود زكيپور بعد از تعطيالت ليــگ برتر ميتواند در تمرينات شــركت كند و بنابراين مشــكلي براي بازي با پارس جم در هفته ششم ليگ برتر نخواهد داشت.

شايد اين دوهفته فرصت خوبي باشــد تا يعقوب كريمي خودش را در تركيب اصلي اســتقالل جــا بيندازد بازيكني كه حتي شــايعاتي مبني بر جدايياش از اســتقالل قبل از شروع فصل به گوش ميرســيد. البته هفته پيش هم يعقوب در پست دفاع چپ جاي زكي پور بازي كرد و منصوريان در كنفرانــس مطبوعاتي بعد از بازي به شدت از عملكرد اين بازيكن راضي بود و تعريف و تمجيد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.