حيدري هم به سايپا نميرسد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

حيدري همچنان مصدوم اســت و به بازي با ســايپا نميرسد. خسرو حيدري هم مثل ميــالد زكي پور تــا دو هفته ديگر به رقابتها نخواهد رسيد. موضوع مصدومها نه براي همه فوتباليها كه براي خود منصوريان هم سوال شده كه چرا بايد اين همه مصدوم داشته باشد؟ در واقع هم مخاطب فوتبال و هم خود مربيان در تيم امروز انگار بايد بيشتر نگران مصدوميــت بازيكنان در درون زمين باشند تا نتيجه مسابقه. هم منصوريان و هم ديگران وقتي بازيهاي اســتقالل را دنبال ميكنند در هر لحظه انگار بايد مراقب پاي خسرو، زانوي جباري، رباط چشمي، مچ پاي غفوري ...و باشــند كه اين نكته منصوريان را از تصميمگيريهاي مبتني بر موضوعات صرفا فني دور ميكنــد. در حالي كه هفته پيــش تا نزديك بازي با تراكتور گفته شــد كه خســرو حيدري يكي از بازيكنان اصلي استقالل اســت اما اين بازيكن نتوانست به بازي برسد و به اين ترتيب وريا غفوري دفاع راســت استقالل بود. البته خسرو براي بازي با سايپا هم آماده بازي نيست و در غياب او اســتقالليها به مصاف سايپا ميروند. تعداد مصدومان اســتقالل زياد است و منصوريان براي هر بازي بايد در غياب چند بازيكن به مصاف حريف برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.