عجیب اما واقعی؛ استقالل فقط يك گل زده

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

منصوريان حاال ميداند كه ســه بازي اســت خط حملــه تيمــش گل نزده و آمار يك گل در ســه بازي به طور كلي براي اســتقالل خوب نيست و با اين آمار نميتواند به فكر قهرماني باشد.

در واقع اســتقالل هنوز وارد بحران در اين زمينه نشده اما با وجود اين نميتوان نگرانيها را بابت ضعف آماري خط حمله اســتقالل نديــد. آنجا در خط حمله جابر انصاري، ســجاد شــهباززاده، بيتسعيد و قائدي همگي دريبــلزن اما گلنزن بودهاند و اين موضوع هم ميتواند براي منصوريان نگران كننده باشد.

درست است كه عدد صفر از جلوي تعداد گلهاي اســتقالل پاك شــد اما همانطور كه استقالل امروز به دليــل دريافت يك گل به همراه پرســپوليس بهترين خــط دفاع ليگ را دارد امــا همين عدد يك هم مقابل تعداد گلهاي زده اســتقالل است ضمن اينكه اين گل نه توسط مهاجمان اســتقالل بلكه توسط هافبك اين تيم به ثمر رســيده اســت. علي موسوي مهاجم سابق اســتقالل به اين نكته اشــاره كرد كه منصوريان بايد تمرينــات ويژه براي مهاجمانش بگــذارد تا در تمرين گلزني آنهــا بتوانند راه دروازه حريــف را پيدا كرده و بحران گل زدن استقالل توسط مهاجمانش تمام شود. اســتقالل هفته چهارم بايد به مصاف تيم دايي برود و به نظر ميرسد كار مشكلي براي شكست حريف پيش رو داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.