قرباني: پرسپوليس بخت اول قهرماني است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بعــد از اينكه جواد زرينچه گفت از بازيهاي پرسپوليس لذت ميبرد اين بار نوبت پيروز قرباني اســت كه اين تيم را قهرمان ليگ هفدهــم بداند. قرباني كه اتفاقا دوست صميمي سرمربي استقالل است درباره شانس قهرماني پرسپوليس ميگويد: «بدون شك پرسپوليس مدعي اصلي قهرماني است و اگر به همين روند ادامه دهد با اختالف امتياز زياد قهرمان است.

تيم برانكــو كامال با قــدرت بازي ميكند و همين شــانس قهرمانياش را باال برده اســت. البته مــن بهعنوان يك استقاللي آرزو ميكنم استقالل قهرمان شــود اما تيم منصوريان اگر ميخواهد قهرمان شــود بايد خيلي بهتــر از اينها باشــد.» قربانــي در ارتباط با شــكايت استقالليها از ميناوند ميگويد: «مهرداد بچه خيلي شوخي اســت و استقالليها هم نبايد شوخيهاي او را به دل بگيرند امــا در كل من ترجيح ميدهم خودم را وارد اين داستان نكنم.»

مدافع ســابق استقالل در خصوص درگيــري صادقي و حاتمــي مي گويد: «امير حســين همبازي سابق من بوده و فرزاد هم بچــه محلم. هر دو از بچههاي خوب هســتند و مطمئنا همه چيز فقط سوء تفاهم بوده و آنها االن با هم آشتي كردهانــد. اميدوارم ديگــر هيچ وقت با يكديگر درگير نشوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.