جباروف بعد از بازي با پديده ميرود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

سرور جباروف بعد از بازي با پديده ايران را ترك ميكند. ســرور جباروف بعد از بازي اســتقالل برابر پديده و با تعطيلي ليگ به ازبكســتان ميرود تا در اردوي تيــم ملي كشــورش حضور پيدا كند. جباروف كــه با گل زدن به تيم تراكتور اولين گلزن اســتقالل در ليگ لقب گرفت، اين روزها به بازيكن محبوب اســتقالليها تبديل شده تا در تمرينــات اين تيم هــم انگيزه زيادي داشته باشد.

به زعم اكثر كارشناســان فوتبال تاكنون جباروف بهتريــن و موثرترين خريد استقالل بوده است و پيش بيني ميشود كه در ادامه او در بين هواداران اســتقالل محبوبيت زيادي به دســت آورد. جباروف با ســر و صداي زيادي به اســتقالل آمد و نحوه بازي كردن او باعث شده تا استقالليها از اينكه براي جذب او زمان زيادي وقت گذاشــتند، راضي باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.