ابراهيمی از امروز تمرين میكند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســتاره ملیپوش اســتقالل از امروز در تمرين اين تيم حضور میيابد تا خود را مهيای حضور در تركيب كند. ابراهيمی كــه در روزهای پايانی فصل گذشته دچار مصدوميت شده بود، بعد از عمل جراحی تا به امروز نتوانسته در تمرين حضور يابد. در اين ارتباط گفته میشود اين هافبك كليدی استقالل از امروز دوشــنبه با حضور در تمرين اين تيم نــرم دويدن را آغاز می كند. طبق اعالم كادر پزشــكی استقالل ابراهيمی میتواند بعــد از تعطيلی 20 روز ليگ برای استقالل به ميدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.