كعبي:‌خداحافظي؟‌فكرش‌را‌هم‌نم ‌يكنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

حسين‌كعبي‌كاپيتان‌ سپيدرود‌رشت‌اميد‌زيادي‌ به‌موفقيت‌اين‌تيم‌دارد.‌ كعبي‌كه‌يكي‌از‌باتجربه‌ترين‌ بازيكنان‌تيم‌تازه‌وارد‌رشتي‌ به‌حساب‌م ‌يآيد،‌تيمش‌را‌با‌ تراكتورسازي‌مقايسه‌مي‌كند‌ و‌م ‌يگويد‌شانس‌سپيدرود‌ براي‌حضور‌در‌رد ‌ههاي‌باالي‌ جدول‌زياد‌است.‌كاپيتان‌ سپيدرود‌رشت‌كه‌خبر‌كنار‌ گذاشته‌شدن‌علي‌نظرمحمدي‌ را‌فقط‌يك‌شايعه‌مي‌داند‌كه‌از‌ سوي‌مربيان‌بدون‌تيم‌مطرح‌ شده،‌فكر‌مي‌كند‌پيروزي‌هاي‌ سپيدرود‌از‌بازي‌هفته‌چهارم‌ مقابل‌پيكان‌شروع‌خواهد‌شد.‌ حسين‌كعبي‌در‌مورد‌شرايط‌ تيمش،‌شايع ‌ههاي‌اخير،‌بازي‌با‌ پيكان‌و...‌صحبت‌مي‌كند.‌

چرا‌ سپيدرود‌ در‌ شروع‌ ليگ‌ اينقدر‌ باخت‌آورد؟‌

تــا االن 3 هفته از ليگ برتر گذشــته و هنــوز زمان زيادي مانده. ما بعد از شكســت مقابل نفــت تهران به لحــاظ روحي خيلي به مشــكل خورديم. اگر در آن بازي نميباختيم بدون شــك در 2 بازي بعدي امتياز ميگرفتيم اما باخت به نفت تهران همه چيز را خراب كرد. بعد از آن خيلي خوب كار كرديم اما بدشــانس بوديم. مقابل سياهجامگان تيم حريف يك توپ آورد و آن را گل كرد. مقابل گسترش فوالد هم ما تيــم برتر ميدان بوديم امــا روي يك اتفاق گل خورديــم و باختيم. به هر حال ســپيدرود بعد از چندين ســال به ليــگ برتر آمده و بايد كمي صبور باشيم. ما در 3 هفته گذشته نتايج خوبي نگرفتيــم اما ببينيد تراكتورســازي كه هميشــه جزو تيمهاي حاضر در ليگ قهرمانان آسيا است، در 3 هفته ابتدايي ليگ چه نتايجي به دست آورد.

بازي‌هاي‌تراكتور‌خيلي‌متفاوت‌بود‌و‌ اين‌تيم‌به‌حريفان‌سختي‌خورد...‌

در ليگ برتر حريف ســخت و آســان نداريم چــون همه تيمها با قــدرت به ميدان ميروند تا به برد برسند.

اما‌بــه‌هر‌حال‌بازي‌بــا‌تيمي‌مثل‌ پرســپوليس‌ متفاوت‌ با‌ بــازي‌ با‌ ديگر‌ تي ‌مهاست...‌

اتفاقا بازي با پرســپوليس و اســتقالل شرايط بهتري دارد چون اكثر بازيكنان در بازي پخش زنده تالش ميكنند بهترين بازيشان را انجام دهند و با انگيزه بااليي به ميدان ميآيند. به همين دليل اصــال نميتوانيم بگوييم كدام بازي سختتر و كدام بازي راحتتر است چون همه تيمها براي برد به ميدان ميآيند.

با‌ ‌3 شكســتي‌ كه‌ آورديــد‌ رفتار‌ هواداران‌چطور‌است؟‌

هواداران همچنان سر تمرينات ميآيند و تيم را تشــويق ميكنند. شــايعههايي كه در مورد علــي نظرمحمدي به گوش ميرســد از بيرون رشت اســت. متاســفانه يكسري مربي كه تيم ندارند، در تالشــند به سپيدرود بيايند اما من ميخواهم به همه آنها بگويم ســپيدرود نه پــول دارد و نه مدير. تنهــا چيزي كه دارد هوادارانش است. پس بهتر است حاال كه بعد از ســالها به ليگ برتر آمده اجازه بدهند آرامش داشته باشد تا شرايط خوبي پيدا كند. نميدانم با اين شــرايط كه ســپيدرود دارد اين مربيان دنبال چه هســتند؟ من اگر ميدانستم مشكل از مربي اســت، بدون تعارف ميگفتم. اينها را به خاطر اينكــه نظرمحمدي من را به اين تيم آورده، نميگويــم. ما تيم خوبــي داريم كه در ادامه امتيازات مهمي ميگيريم.

قبول‌داريــد‌ســپيدرود‌در‌نقل‌و‌ انتقاالت‌خوب‌كار‌نكرده؟‌

مگر با جيب خالي ميشود خريد كرد؟ با دست خالي كه نميشود بازيكن گرفت.

اما‌االن‌خيلي‌باشــگا ‌هها‌با‌وعده‌و‌ وعيد‌بازيكنان‌خوب‌زيادي‌م ‌يگيرند...‌ علــي نظرمحمــدي اين كارهــا را بلد نيست.

چرا‌ اين‌ روزها‌ منتقدان‌ ســپيدرود‌ زياد‌شده.‌مثال‌عشوري‌زاد‌و‌نظيف‌كار‌كه‌ از‌تيم‌جدا‌شدند...‌

هر كســي عليه سپيدرود حرف ميزند بدون شــك بــدي تيــم را ميخواهــد چون سپيدرود شرايط خوبي دارد كه بتواند خودش را در ليگ برتر نشان دهد.

به‌هــر‌حال‌حتما‌مشــكلي‌بود‌كه‌ عشوري‌زاد‌از‌كادرفني‌جدا‌شد...‌

مشكل بين 2 مربي است و من بهعنوان بازيكن نميتوانــم دخالت كنم. وظيفه من اين اســت كه در زمين و بهعنــوان كاپيتان به تيم كمك كنم. من حتي نميتوانم خارج از زمين، بازيكن را كنترل كنم. بازوبند كاپيتاني يك تكه پارچه اســت كه به خاطــر آن نبايد همه كاره باشــيم. من 2 سال تجربه در اين زمينه داشتم و ميدانم ديگر نبايد مثل قبل باشــم. قبال من را بهعنوان كاپيتان تيم جلو ميانداختند و من هم چون رك هســتم حرفم را مــيزدم اما به خاطر همين مســاله 2 سال بيرون ماندم. االن هــم از آن اتفاقــات درس گرفتم و نميخواهم تكرار كنم. االن فقط بازيكن هستم و ميخواهم در زمين خودم را نشــان دهم و به تيم كمك كنم. االن هم تمركزم روي بازي با پيكان است.

همان‌بازي‌كه‌اميد‌داري‌به‌3‌امتياز‌ آن‌م ‌يرسيد...‌

اگر همان فوتبالي كه مقابل گســترش فوالد انجام داديم، برابر پيكان داشــته باشيم، ميتوانيم برنده باشيم.

با‌اين‌شرايط‌و‌بازي،‌به‌هواداران‌قول‌ م ‌يدهي‌سپيدرود‌در‌ليگ‌برتر‌بماند؟‌

27 بازي تا پايان ليگ برتر مانده و من قول ميدهم فكر و ذهنمان به سقوط نيست و در ليگ برتر ميمانيم. تجربه قهرماني استقالل خوزســتان در ليگ پانزدهم و البته دوم شدن اســتقالل تهران در ليگ شانزدهم در حالي كه نيمفصل اول پايين جدول بود، به ما اين اميد را ميدهد كه ميتوانيم به روزهاي خوبي برسيم. بــه خاطر همين بــه 3 باخت تيممــان توجه نميكنــم و به دنبال پيــروزي در هفته چهارم هستيم.

در‌ بــازي‌ خداحافظــي‌ ســهيل‌ ح ‌قشناس...‌

بله، حقشــناس براي سپيدرود خيلي زحمت كشــيد و 14 ســال در اين تيم حضور داشــت كه با تصميم خودش و هماهنگي كه با كادرفني داشت، قرار است در بازي هفته چهارم خداحافظي كند. حقشــناس يك معلم است و فردي دوستداشتني.

حســين‌ كعبي‌ چه‌ زماني‌ از‌ فوتبال‌ خداحافظي‌مي‌كند؟‌

مــن حــاال حاالهــا هســتم. اصال به خداحافظي فكر نميكنم و اين مساله در ذهنم نيست. من رقابت را دوست دارم و تا زماني كه بتوانم بازي ميكنم. خوشــحال ميشوم ذخيره بازيكنان جوان شوم اما اين مساله تا االن پيش نيامده. هفته‌چهارم چهارشنبه‌۵۲‌مرداد‌۶۹‌ پرسپوليس- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت ۵4:۰2

پنج‌شنبه‌۶۲‌مرداد‌۶۹‌ پارس جنوبی جم- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه تختی جم، ساعت ۵4:۰2 سايپا- استقالل، ورزشگاه دستگردی تهران، ساعت ۵4:۰2 تراكتورسازی تبريز- نفت تهران- ورزشگاه يادگارامام (ره) تبريز، ساعت ۵4:۹1 ذوبآهن اصفهان- سپاهان، ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت ۵1:۰2

جمعه‌‌۷۲‌مرداد۶۹‌ فوالد خوزستان- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت ۰3:۰2 پديده مشهد- استقالل خوزستان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپيدرود رشت- پيكان تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. هفته‌پنجم

سه‌شنبه‌۱3‌مرداد‌۶۹‌ استقالل- پديده مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت ۰3:۰2 سايپا- تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه پاس قوامين تهران، ساعت ۵1:۰2 صنعتنفت آبادان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت ۰3:۰2 استقالل خوزستان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت ۵1:۰2 پيكان- فوالد خوزستان، ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت ۵1:۰2 سياهجامگان مشهد- نفت تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپاهان- سپيدرود رشت، ورزشگاه نقشجهان اصفهان- ساعت ۵1:۰2 گسترش فوالد تبريز- پرسپوليس، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز،‌(روز و ساعت اين بازی به علت حضور پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا متعاقبا اعالم میشود) ‌*ديدار‌تيم‌هايی‌كه‌بازيكنان‌شان‌در‌اردوی‌تيم‌ملی‌حضور‌ندارند‌در روزهای‌پن ‌جشنبه‌و‌جمعه،‌دوم‌و‌سوم‌شهريور۶۹‌برگزار‌می‌شود هفته‌ششم

پنج‌شنبه‌3۲‌شهريور‌۶۹‌ نفت تهران- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه تختی تهران، ساعت ۵4:۹1 فوالد خوزستان- سپاهان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت ۰۰:۰2 سپيدرود رشت- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه سردار جنگل رشت، ساعت۵4:۸1

جمعه‌۴۲‌شهريور‌۶۹‌ پارس جنوبی جم - استقالل تهران، ورزشگاه تختی جم بوشهر، ساعت ۰۰:۰2 تراكتورسازی- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت ۰۰:۹1 ذوبآهن اصفهان- استقالل خوزستان، ورزشگاه فوالد شهر اصفهان، ساعت ۵4:۹1 پديده مشهد - سايپا، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود.

يكشنبه‌۶۲‌شهريور‌۶۹‌ پرسپوليس- پيكان تهران، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت ۰۰:۰2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.