نظرمحمدي به ديدگاه يك فصل پيش چراغپور نزديكتر است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جالل چراغپور از مردان دانا در فوتبال ايران اســت، صاحبنظر و اهل بحث اما اينبــار ماندهايم كه كدام حرفش را باور كنيم. او درباره بحران فني در ســپيدرود گفته: «ســپيدرود با هميــن كادرفني هم ميتواند به مسابقات بازگردد، به شرطي كه به سرمربي زمان بدهند و از طرف ديگر نظرمحمدي به جبران نقاط ضعف خود بپردازد. تعويض مربي در هفتههاي اول غرضورزانه اســت و كساني كه اعالم ميكنند مربــي بايد تعويض شــود يا منافعي در اين تعويــض دارند و يا اينكه بحرانطلب هســتند. منطق فوتبال به ما ميگويد كسي كه با اين تيم در ليگ يك و مشــكالتش زندگي كرده و ابتداي فصل براي حفرههاي دســته يكش در ليگ برتر تا جايي كه زورش ميرسيده به بازار رفته و بازيكن خريده و برنامهريزي كرده و بازي تداركاتي انجام داده و تجربه اين ســه باخت را كه بسيار گران هم به دست آمده پشت سر گذاشته است، حتما بهتر از هر كسي ميتواند به سپيدرود كمك كند.»

به درســتي يا اغالط اين ديدگاه جالل چراغپــور كاري نداريم، بلكه اظهارنظر يك ســال پيش او را بازخواني ميكنيم. فصل گذشته نظرمحمدي در اظهارنظري گفته بود كه ميخواهد چراغپور را بهعنوان دستيار به ســپيدرود بياورد. پاسخ چراغپور منطقي و قاطعانه و جالب بود: «هيچ مذاكرهاي با ســپيدرود نداشــتهام و به هيچ وجه دســتيار علي نظرمحمدي نميشوم. شايعات مبني بر دستياريام در سپيدرود را تكذيــب ميكنم و به هيچ وجه قصــد همكاري با علي نظرمحمدي را نــدارم. من نظرمحمــدي را بهعنوان دســتيارم انتخاب نميكنم و قصــد همكاري با اين شــخص را ندارم. اگر بيســت تيم ليگ يكي را همزمــان اداره كنم ايشــان را در هيچ كدام از آنهــا به كار نميگيرم و حتــي صالحيت اينكه دســتيار مربي گلرها باشــد را نيز ندارد چه برســد به اينكه سرمربي باشــد و من دستيار ايشان. به او ميگويم كه شايعهپراكني را كنار بگذارد و براي جذب تماشاگر و محبوب شدن، از اشخاص استفاده نكند.»

از چراغپور بايد پرسيد آيا آن مربي كه يك فصل پيش صالحيت كار در هيچكدام از بيســت تيم ليگ يك بهعنوان مربي دروازهبانها را هم نداشت، حاال چطور براي سرمربيگري در ليگ برتر صالحيت دارد؟ آيا در طــول يك فصل علي نظرمحمــدي در تحولي عجيب و غريب اينچنين صاحب صالحيت شده است؟

چراغپــور مرد دانــاي فوتبال ماســت، از او توقــع داريم در هر اظهارنظري بداند چه ميگويد و بداند هميشــه حرفش نزد ما خريدار دارد. او از ديدگاههايش براي توجيه عملكرد مربياني كه به ديدگاه يك فصل پيش چراغپور نزديكترند نبايد استفاده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.