امرايي: با پيراهن ۳ تيم مختلف به پرسپوليس گل زدم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيــد امرايــي مهاجــم سياهجامگان مشهد كه براي اين تيم توانست گل ارزشــمندي بزند، حاال اميد زيــادي دارد كه در بازي هفته چهــارم مقابل پرســپوليس، دروازه عليرضا بيرانوند را باز كند.

امرايي با اشــاره به بازي هفته جاري تيمــش مقابل پرســپوليس ميگويــد: «پرســپوليس يك تيم پرقدرت است كه بازيكنان قدرتمند و كادرفنــي توانايــي دارد. آنها در تهران از حمايت هوادارانشان بهره ميبرند ولي ما مقابل پرســپوليس تيم دســت و پا بســتهاي نيستيم. ســياهجامگان ظرفيت امتياز گرفتن از پرسپوليس در تهران را دارد.»

مهاجم ســياهجامگان مشــهد در مورد اينكه آيــا در اين بازي هم ميتوانــد دروازه پرســپوليس را باز كند، توضيح ميدهد: «من با پيراهن ســه تيم مختلف يعنــي ذوبآهن، مس كرمان و نفت مسجدسليمان به پرسپوليس گل زدهام. سعي ميكنم در ايــن بازي هم مثمرثمر باشــم و طبيعتا دوســت دارم گل بزنم. البته به هيچ عنوان بــراي اين تيم كري نميخوانم و دوســت ندارم هيجان خاصي راه بيندازم. من تالش ميكنم بازي تأثيرگذاري انجام دهم.»

وحيــد امرايي اگرچــه خيلي اميــدوار بــه موفقيــت تيمــش در بازيهــاي آينــده اســت امــا همچنان به خاطر شكســت خانگي مقابــل فــوالد خوزســتان ناراحت به نظــر ميرســد. مهاجــم گلزن ســياهجامگان در مورد اين شكست 2 بــر يك در هفته ســوم ليگ برتر ميگويد: «مــا بازي خوبــي انجام داديــم و بعــد از اينكــه گل اول را دريافت كرديم بالفاصله گل مساوي را زديم. خــوردن گل دوم كار ما را سختتر كرد و با اينكه در نيمه دوم هم فرصتهاي زيادي داشــتيم اما به گل نرسيديم. به نظر من تساوي نتيجه عادالنهاي بود ولي متأســفانه شكست خورديم.»

امرايــي كه در ايــن بازي تنها گل تيمش را به ثمر رساند در رابطه با اينكه آيــا آقاي گلي در ليگ برتر را هــدف قــرار داده يا نــه، توضيح ميدهد: «بيشتر ســعي ميكنم در خدمت تيم باشــم و مهم اين است كه مفيد بازي كنم.

هر مهاجمي گل زدن را دوست دارد و من هم از اين قاعده مستثني نيستم ولي موفقيت تيم برايم مهمتر از گل زدن اســت. من دوست دارم هم گل بزنم و هم تيمم برنده شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.