سياهجامگان از زياندهي تا قطع همكاري با چاالك

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي عباســي مديرعامل باشگاه سياهجامگان مشهد معتقد اســت تنها فوتبالي كه در دنيا زيان ميدهد فوتبال ايران اســت و بايد حق اين فوتبال داده شود. عباسي در رابطه با شرايط ســياهجامگان ميگويد: «امسال كامال هدفگذاري شده كار را پيش ميبريم و قطعا رتبه امسالمان در جدول ردهبندي تكرقمي است. متاسفانه تنها جاي دنيا كه فوتبال زيانده اســت ايران است. نه باشگاهها ميتوانند از طريق حق پخش درآمد داشته باشــند و نه تبليغات محيطي. اميدوارم حداقل حمايتهاي الزم صورت گيرد تا تيمي مانند ما كه خصوصي هستيم زيان ندهيم.» عباسي در رابطه با فسخ قرارداد باشگاه ســياهجامگان با يوري چالك هم توضيح ميدهد: «كميته فني در خصوص اين بازيكن تصميمگيرنده اســت و قطعا اگر او نتواند براي تيم ما مفيد باشــد و اســتانداردهاي الزم را براي بازي نداشته باشد قراردادش را فسخ ميكنيم. در حال حاضر هم منتظر نظر كميته فني در اين مورد هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.