مشكل سامانه نقل و انتقاالت استقالل خوزستان حل شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مشــكل ســامانه نقل و انتقاالت )TMS( باشگاه استقالل خوزســتان براي گرفتن مجوز بازي بازيكنان خارجي حل شــد. استقالل خوزســتان سهشنبه قصد داشــت براي مجوز بازي جونيور اقدام كند اما به دليل اينكه مســوول قبلي TMS باشگاه تغيير كرده بود رمز ورود باشگاه قفل شده بود. با رايزنيهاي صورت گرفته و معرفي مســوول جديد به فيفا رمز جديد صادر شد و استقالل خوزستان مشكلي براي ورود به سايت TMS ندارد. به اين ترتيب مشــكل ثبت قرارداد جونيور ماريني حل شده و اين بازيكن ميتواند در بازي هفته چهارم مقابل پديده مشهد، آبيهاي خوزستاني را همراهي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.