تراكتور بدون عشوری تا هفته ششم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســينا عشوري كه در بازي اول تراكتورسازي مقابل اســتقالل خوزستان از ناحيه زانو دچار آسيبديدگي شــد و مقابل پرسپوليس و اســتقالل به ميدان نرفت، تا تعطيالت ليگ برتر غايب است. بر اساس نظر پزشكان تراكتورسازي، عشوري دو بازي بعدي تيمش مقابل نفت تهران و سايپا را هم از دست خواهد داد و در تعطيالت ليگ برتر به شرايط آرماني خواهد رسيد. اين در حالي است كه گفته ميشد عشوري فقط بازيهاي اول و دوم تراكتورســازي را از دســت خواهد داد اما حاال و بعد از هفته ســوم مشخص شد شرايط او حاد است و تا هفته ششم قادر به همراهي قرمزپوشان تبريزي نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.