احتمال برگزاري تمرينهای صنعتنفت خارج از آبادان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

صنعتنفت آبادان در فصل جاري ليگ برتر از 3 بازي گذشــته خود 6 امتياز كســب كرده و شــرايط خوبي دارد.

حاال انتظارات از صنعت نفت هم باال رفته و خيليها اميدوارند اين تيم بتواند شگفتيساز ليگ هفدهم باشد.

از اين رو برگــزاري تمرينها در گرماي آبــادان كار را بــراي اعضاي صنعتنفت ســخت كرد و به همين خاطــر فــراز كمالونــد قصــد دارد تمرينهای تيمش را به شهر ديگري منتقل كنــد: «در اين فكر هســتم صحبتي با مديرعامل باشــگاه داشته باشــم و تمرينهای تيم را به شــهر ديگري انتقال دهيــم. واقعا در آب و هواي آبادان نفس نميتوان كشــيد و اينگونه ما خيلــي متضرر خواهيم شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.