بهانهاي براي آرامش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نام كرار جاســم بيش از آنكه اســتعداد ناب اين هافبك عراقي را در ذهن مخاطــب متبادر كند، خاطرات عصيانگريها و ناآراميهاي اين بازيكن را به يادمان ميآورد. ناآراميهاي اين بازيكن هميشــه توان باالي فني او را تحت الشــعاع قرار داده و بداخالقيهايش همان دليلي اســت كه باعث شده خيلي از مربيان و باشــگاهها بر تواناييهاي فني اين بازيكن چشم بپوشند. كرار كه بيشترين ســابقه همكاري در فوتبال ايران را با فــراز كمالوند دارد و با همين مربي و از شــهر تبريز به فوتبال ايران معرفي شــد، يكي از اولين بازيكناني بود كه با صنعتنفت به توافق رســيد تا براي چندمين بار شاگرد كمالوند در ليگ برتر ايران باشد. جالب اينكه او اين روزها هيچ نشاني از ناآراميهاي گذشتهاش ندارد و اتفاقا برعكس، به بازيكني آرام تبديل شــده اســت. تا جايي كه حتي ديده شده براي پايان دادن به درگيريهاي ديگر بازيكنان پادرمياني ميكند. خيليها بر اين باورند كه خلق و خوي هافبك عاصي عراقي با مسائل مالي باشگاهي كه براي آن بازي ميكند ارتباط مستقيم دارد. البته كه اين يك فرضيه رد شــده نيست اما گذشته از مسائل مالي، ارتباط عاطفي كرار با مربياني كه بــا آنها كار ميكند هم در رفتارهايش در داخل زمين ارتباط تنگاتنگي دارد. كمالوند از ابتداي فصل كرار عاصياش را تحت مراقبــت اخالقي قرار داده و توجيهش كــرده كه در فوتبال ايران همه او را يك بازيكن بداخالق و غيرقابل مهار ميدانند. كرار جاســم اما با يك گل و دو پاس گل در ســه هفته گذشــته يكي از موثرترين بازيكنان تيم كمالوند بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.