اشكهاي مدافع سپاهان پس از تساوي خانگي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

حسرت، تنها برداشت سپاهان و هوادارانش از سه بازي ابتدايي فصل بوده. زردهاي اصفهان البته آنقدر ناآماده نبودند كه سايپا و پارسجنوبي هم مثل پديده غافلگيرشــان كند اما خب پيروزي را هم در اين ســه هفته هنوز لمس نكردهاند. اتفاقي كه شــايد ســعيد آقايی را بيش از همتيميهايــش آزردهخاطــر و نگران كرده كه بعد از تســاوي با پارسجنوبي اينطور اشــك ميريخت. ســپاهان در دومين ميزبانياش در نقشجهان هم نتوانست برنده باشد و يك بار ديگر با حسرت پيروزي زمين را ترك كرد. چشمگيرترين اتفاق اين بازي اما بعد از سوت پايان رقم خورد. جايي كه سعيد آقايي- كه شاهين ثاقبي تك گل سپاهان را با پاس او به ثمر رسانده بود- با چشماني خيس از اشك روي چمن نشسته بود و همتيميهايش با اصرار او را از زمين بيرون بردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.