پرسپوليس- االهلي پخش ميشود يا استقالل- پديده؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پرسشي كه ميخواهيم مطرح كنيم، يك پاسخ بيشتر ندارد و آن، اينكه يك بازي از شــبكه سه پخش ميشود و ديگري از شبكه ورزش. اتفاقي كه در هر صورت يا پرسپوليســيها را دلخور خواهد كرد يا استقالليها را. حتي اگر اين پاســخ قابل پيشبيني را بپذيريم، ميرسيم به پرسش تكراري ســرخابيها كه «كــدام بازي از كدام شــبكه تلويزيوني پخش ميشــود؟ » البته اينجا ديگر اشــتباه از ســازمان ليگ است كه موقع برنامهريزي حواســش نبــوده كه برگزاري همزمان بازيهاي آســيايي پرســپوليس با بازيهــاي ليگ برتر غيرممكن نيســت. آنهــا اما انگار بازيهاي پرســپوليس در ليگ قهرمانان را فقــط در برنامهريزي براي بازيهــاي ليگ برتري ايــن تيم لحاظ كردهاند چرا كــه بازي اين تيم برابر گســترش فوالد را به جمعه (سه روز بعد از بازي با االهلي) موكول كردهاند اما بقيه بازيهاي هفته پنجم در يك روز برگزار ميشود؛ آنهم درســت در همان سهشنبهاي كه پرســپوليس بايد در ليگ قهرمانان به ميدان برود. بي توجهي ســازمان ليگ به برنامه آســيايي پرسپوليس و احتمــال همزمانياش با بازيهاي مهم ليگ برتر در واقع تنها نتيجهاي است كه از همزماني بازي پرسپوليس و االهلي با بازي استقالل در هفته پنجم ليگ برتر به دســت آمده. اينطور كه كنفدراســيون فوتبال آسيا (ايافســي) برنامهريزي كرده، پرسپوليس و االهلي بازي رفت خود در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان را روز سهشــنبه 31 مرداد ماه در ورزشــگاه سيب مسقط برگزار ميكنند؛ ساعت 20 به وقت عمان كه با توجه به اختالف زماني دو كشــور، به وقت تهران ميشود ساعت :30 .20 يعني درســت همان موقعي كه قرار است بازي استقالل و پديده در ليگ برتر ســوت بخورد. چهار بــازي از بازيهاي هفته پنجم ليگ برتر (استقالل خوزستان- پارسجنوبي، پيكان- فوالد، سپاهان- سپيدرود و سايپا- تراكتورسازي) ســاعت ‪20 :15‬ آغاز ميشود و غير از استقاللپديده، ســوت شــروع بازي تيمهاي صنعتنفت آبادان و ذوبآهن هم ساعت ‪20 :30‬ به صدا در ميآيد. درست همزمان با بازي حساس و مهم پرســپوليس برابر االهلي عربستان. حاال پرسش اين است كه از بين اين دو بازي، كدام را پخش ميكنند؟ پاســخ، به روشــني روز است و كامال قابل پيشبيني؛ يك بازي را شــبكه سه روي آنتن ميبرد و آن يكي را شــبكه ورزش. در هر صورت اما يك طرف شاكي خواهد شد چرا كه هر كدام بازي خود را مهمتر ميدانند. مگر اينكه سازمان ليگ در برنامهاي كه براي هفته پنجم نوشــته دســت ببرد و نه همه بازيها اما دستكم بازي اســتقالل - پديده را چند ساعت زودتر برگزار كند تا نه تلويزيون براي پخش بازيهاي همزمان پرسپوليس و استقالل به دردسر بيفتد و نه كسي دلخور شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.