معماي بليتفروشي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يك داســتان تكراري از بدهيهاي ناتمام پرســپوليس و اســتقالل به ســازمان ليگ. تا جايي كه به ياد ميآوريم، ســازمان ليگ درآمــد حاصل از بليتفروشــي بازيهاي ســرخابيها را اعالم ميكند اما به جــاي پرداخت به دو باشگاه، بدهيهايشــان را از آن كسر ميكند. بدهيهايي كه هرگز مشخص نشــده براي چه چيز و اصل آن چقدر است؟ اين اما گره كوري نيست كه نتوان بازش كرد. آنچه باعث ميشــود در اين گره، گره ديگري بيفتد شــركتي اســت كه وظيفه فروش بليتها را بر عهده دارد. شركتي كه ميتوانــد از بليتفروشــي ورزشــگاه آزادي، فقط از پرســپوليس رقمي ميلياردي به جيب بزند از باقي تيمها چقدر در ميآورد؟ سالهاست اهالي فوتبال بلندگو دست گرفتهانــد و فرياد ميزنند كه اين قــرارداد بدون مناقصه چگونه بسته شــده اما كو گوش شنوا؟ ســازمان ليگ با شــركت «برهان مبين» قراردادي يازده ساله امضا كرده و طي آن بليتفروشــي بازيهاي ليــگ برتر را در اختيار اين شــركت قرار داده است. شــركتي كه تا االن صرفا به تعهــدش در قبــال بازيهاي دو تيم پرطرفــدار پايتخت عمل كرده اســت و ميدانيم كه طبق قرارداد، 35 درصد از درآمد بليتفروشي را به جيب ميزند. با توجه به آماري كه ســازمان ليگ از فروش بليت بازيهاي پرسپوليس و استقالل ارائه ميدهد، ميزان سودي كه به شركت برهان مبين ميرسد بيش از چيزي است كه دو باشگاه به دست ميآورنــد. به اين دليــل كه غيــر از 35 درصدي كه به جيب اين شــركت ميرود، نيروي انتظامي و سازمان ليگ و مواردي ديگر هم باعث كســر شــدن پول بليتفروشي ميشوند تا در نهايت چيزي حدود 40 درصد به دو باشگاه ميزبان و ميهمان در هر مسابقه اختصاص يابد. نكته مهم در مورد يكي از بندهاي قرارداد اين اســت كه افزايش 15 درصدي بهای بليتها در هر ســال هم در آن لحاظ شده و به همين شكل در يازده سال آينده قيمت بليتها 165 درصد گران خواهد شــد. آنچه توي ذوق ميزند اين است كه اگر تعداد تماشــاگران و فروش بليت شــركت برهان نوين بيشتر نشود و اين شركت بليتفروشي تراكتورسازي، فوالد، اســتقالل خوزستان و تيمهاي اصفهاني را به عهده نگيرد و درآمدش همان درآمد ســال گذشــته باشد، در طول يازده ســال قراردادش با ســازمان ليگ و با افزايش 15 درصد تضميني هر ســاله، در پايان قرارداد نزديك به 75 ميليارد تومان از بليتفروشــي درآمد خواهد داشت. حال پرسش اين است كه سهم پرسپوليس و استقالل چه زماني مشخص ميشود؟ اصال پولي دستشان را ميگيرد يا اين رقم هم ميرود كنار ارقامي كه هر ســال به عنوان بدهي از دو باشگاه كسر ميشود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.