از محمدعلي تا مارادونا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كم نيســتند فوتباليســتها و ورزشــكاران بزرگي كه با موفقيتهــاي خود، نظريه هوش و اســتعداد باالي چپدستها را قوت بخشيدهاند؛ نمونهاش پله، مارادونا و لبران جيمز (ستاره انبياي). اينكه سراغ چپدستها رفتهايم، دليلش روزي اســت كه به نــام آنها به ثبت رسيده. به نام چپدســتهايي كه اگر چه تنها درصد كمی از مردم جهان را تشكيل ميدهند اما به يك باور قديمي دلخوشــند و آن، اينكه چپدستها باهوشتر و مستعدترند از راستدســتها. ادعايي كه ستارههاي دنياي ورزش آن را باورپذيرتر كردهاند و دســتكم در ورزشهاي راكتي ميدانيم كه چپدســتها به دليل تمايز در شــكل و شمايل بازيشان، راحتتر ميتوانند رقباي راستدست خود را شكست بدهند. رافائل نادال و الكس بوگدانوويچ كه در دنياي تنيس اســم و رسمي براي خودشان دارند، چپدست هستند و در پينگپنگ هم نوشاد عالميان يكي از موفقترين چپدستهاست. در دنياي فوتبال هم بازيكنان بزرگ زيادي چپدست هســتند كه موفقيت آنها در اين حرفه موجب شــده نظريه هوش و استعداد باالي چپدستها قوت بگيرد. فوتباليســتهايي همچون پله، ديگــو مارادونا، يوهان كرويف، روماريو، هوگو ســانچز، بابي چارلتون، جيمي گريــوس، رود گوليت، ماريو كمپــس، هرنان مدفورد، ميشل پالتيني، توني پولستر، فرانك پوشكاش، برايان رابسون، يان راش، ماركو فانباستن، يانس فنبروكلين، پيير فنهايدونك، تري ونبلز، فرانك ريبري، آرين روبن، پيتر چك، ريو فرديناند، مسعود اوزيل، سسك فابرگاس، آنخل ديماريا و ماركو رويس. در دنياي بســكتبال هم لبران جيمز و جيمز هاردن كه ســتارههاي حال حاضر ليــگ حرفهاي آمريكا- انبياي- به حســاب ميآيند، چپدســتهايي برجسته و شناختهشــده هستند. از محمدعلي كلي خيلي شنيدهايم و بد نيست بدانيم كه اين بوكســور مسلمان و پرآوازه آمريكايي از موفقترين چپدستها بود. ماني پاكيائو بوكسور فيليپيني هم به دليل چپدست بودن از نظر مبارزه در شرايط متفاوتي نسبت به راستدستها قرار دارد و اين موضوع به يك امتياز برايش تبديل شــده اســت. همچنين جو فريزر بوكسور آمريكايي چپدست است. گذشته از اين نامها، ورزشكاران بزرگ ديگري هم در دنياي هاكي، بيسبال، بسكتبال، تنيس و فوتبال آمريكايي چپدست هستند كه نامشان شايد خيلي به گوش ما آشنا نباشد. همچنين در دنياي هنر، سياســت و علم هــم نامهاي بزرگي را ميشناسيم كه همه از موفقترين چپ دستها هستند. از جمله لئوناردو داوينچي، پابلو پيكاسو، چارلي چاپلين، ارسطو، مهاتما گاندي، ميكلآنژ، آلبرت انيشتين، نيچه، بتهوون، ماري كوري، نيكــول كيدمن، آنجلينا جولي، ناپلئون بناپارت، شكســپير، اســحاق نيوتن، اســتيو مككويين و بيل گيتس.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.