كريخواني اصالنيان براي جباروف

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

خوشــحالي ســرور جباروف بعد از گلزنــياش مقابل تراكتورســازي براي پرسپوليســيها يادآور شــاديهاي بعد از گل اميرحســين اصالنيان بود. بازيكني كه اگر چه خيلي زود به خط پايان رســيد اما پشــتك زدنهايش هنوز از ياد نرفته و جالب اينكه او حاال براي هافبك گلزن استقالل كري هم خوانده است: «خيلي از بازيكنان براي پشتك زدن از دست كمك ميگيرند و جباروف هم همين كار را كرد اما من بدون دست پشتك ميزدم كه بسيار مشــكلتر است. يك بار هم بعد از گلزني به استقالل رشت كه سرمربياش مرحوم ناصر حجازي بود، يك پشــتك زدم و بعد يك حركت «اوراماواشي» انجام دادم. حركتي كه من انجام ميدادم بسيار مشكلتر از حركتي است كه از دست كمك ميگيرند.» اميرحسين اصالنيان را خيلي پيش از اينها جالل چراغپور بهعنوان سريعترين فوتباليست دنيا معرفي كرده بود و او همچنان به پشــتك زدنهايش ميباليد. تصور خيليها بر اين بود كه او ژيمناستيك كار كرده كه به اين راحتي و به قول خودش بدون استفاده از دست، پشتك ميزنــد اما خودش ميگويد: «من هرگز ژيمناســتيك كار نكردم و در كنار فوتبــال، فقط ورزش كاراته انجام ميدادم. اتفاقا ســريعترين مرد ايران هم بــودم. ركورد 100 متر من 10/50 ثانيه بود كه االن با ركورد 10/31 ثانيه طالي دوي 100 متر آســيا را گرفتهاند. تازه من اين ركورد را بدون تمرين و بــدون كفش مخصوص زدم. آن زمان كامــال مطمئن بودم كه با يك ماه اردو، طالي آسيا در رشته دووميداني را ميگيرم اما آقاي علي پروين اجازه شركت در اردوي تيمملي دووميداني را به من نداد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.