آرامش بعد از توفان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بعد از دو هفته ســخت كه با ناكامــي و انتقاد همراه بود، عليرضــا منصوريان بعد از پيروزي برابر تراكتورســازي با روحيهاي بســيار خوب در تمرين استقالل شركت كرد و نفسي به راحتي كشيد. منصوريان در حال حاضر تيمش را براي بازي روز پنجشــنبه برابر سايپا آماده ميكند و خيلي اميدوار است كه با كســب دومين پيروزي، استقالل را به جمع مدعيان ليگ برتر اضافه كند. آقاي ســرمربي خوب ميداند اســتقالل با اين بازيكناني كه خريده، انتظارها از خود را دوچندان كرده و منصوريان هم اميدوار اســت كه اين تيم را به اولين قهرماني ليگ برتر بدون ســرمربيگري امير قلعهنويي برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.