ايستاده در صدر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

روزي پر از تناقض براي سرخابيها. يكي در صدر و ديگري قعرنشين. پرســپوليس اگر چه محتاطانه و با تنها يك گل اما بازي چهارمش را هم با پيروزي پشت سر گذاشت و مقتدرانه صدرنشين شد. برعكس اســتقالل كه حريف پيكان هم نشد تا براي چهارمين هفته پياپي در قعر جدول بماند. عجيب اينكه منصوريان همچنان يك تيم باصالبت را وعده ميداد. ناكامي احسان حدادي در المپيك ريو هم ديگر اتفاق مهمي بود كه ورزش ايران در اين روز تجربه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.