كاكا شوخي كرد و اخراج شد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

البته كــه درگيري با بازيكنــان حريف دليل موجهــي براي اخراج بازيكنان اســت اما نديده و نشــنيده بوديم كه بازيكني را به خاطر شــوخي با بازيكن حريف از زمين اخراج كننــد. اتفاقي كه كاكا به تازگي آن را تجربه كرده است. اين بازيكن برزيلي به خاطر شــوخي با دوســتش در بازي نيويورك ردبولز و اورالندو ســيتي اخراج شــد؛ در ديداري كه بامداد يكشنبه برگزار شد و با پيروزي 3 بر يك ميزبان به پايان رسيد. در اين بازي اما اتفاق عجيبي رخ داد و كاكا به دليل مضحكي اخراج شــد. ماجرا از اين قرار اســت كه بازيكن برزيلي اورالندو به شــوخي به صورت كالين- دوستش- زد و داور او را اخراج كرد. داور با بهره گرفتن از فناوري بازبيني چنين تصميمي را گرفت. البته كالين خيلي ســعي كرد نظر داور را تغييــر بدهد. او توضيح داد كه حركت كاكا دوســتانه بوده و آسيبي به او نرسانده اما داور توجيهش را نپذيرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.