اشتباه مشترك داوران

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«زمانــي كه بازيكن مهاجم در موقعيت گلزني قرار دارد و دروازهبان يا مدافع حريف با پرتاب يك شــيء مانع ورود توپ به دروازه شود، داور مسابقه چه تصميمي بايد بگيرد؟ » پاســخ در مشت جعفر خوشرو اســت؛ مدرس داوري و داراي مدرك نظارت داوري از كنفدراســيون فوتبال آسيا كه ميگويد: «اين حركت در فوتبال خطا است و داور بايد آن را خطــا اعالم كند. جريمهاي كــه داور بايد براي اين خطا در نظر بگيرد، كارت قرمز و اعالم ضربه پنالتي است. متاســفانه وقتي اين پرســش را مطرح كرديم، بسياري از داوران مطرح و بينالمللي ايران و حتي مســووالن داوري كشور به اشــتباه به آن پاسخ دادند كه يكي از پاسخهاي نادرســت، اعالم ضربه آزاد غيرمستقيم و جريمه كردن با كارت زرد بود. ما حتي پاسخ خود را به فيفا ارسال كرديم كه برد فيفا بهعنــوان معتبرترين مرجع پاســخگويي به سواالت تاييدمان كرد و همين جواب را براي ما فرستاد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.