واليبال ايران- قطر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پخش زنده بازي واليبال ايران و قطر در رقابتهاي انتخابي قهرماني جهان را شــبكه 3 به عهــده گرفته و ســاعت 18 آن را روي آنتن ميبرد. همزمان با اين مسابقه، شبكه ورزش رقابتهاي دو و ميداني قهرماني كشور و در ساعت ‪15 :15‬ هم رقابت كرهجنوبي- قزاقستان در واليبال انتخابي قهرماني جهان را پخش ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.