نكونام در كوير، بگوويچ در شمال

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

خيلي زود به بازيهاي حســاس ليگ يك رســيديم. بعد از يك هفته، اهميــت مســابقات امــروز كاما به چشــم ميآيد. جواد نكونام تازه وارد ليگ يك شده اســت و حاال بهعنوان ســرمربي روي نيمكت خونه به خونه بابل مينشــيند و در اولين بازي هم مقابل مس در كرمان قرار ميگيرد. مس كرمــان در هفته اول موفق شــد تيم شــهرداري تبريز را با يك گل شكســت دهد تــا احمد نخعي و شاگردانش شروع خوبي در رقابتهاي اين فصل داشــته باشند اما تيم خونه به خونه در خانه مقابل مس رفسنجان متوقف شد . اما بدون شــك يكي از مهمترين بازيها در قائمشــهر برگزار ميشود جايي كه نســاجي پــس از پيروزي هفته گذشــتهاش مقابــل ايرانجوان بوشــهر امروز در حالي كه محروميت هوادارانــش هــم لغــو شــده از گل گهــر پذيرايي ميكند. تيــم پرمهره سيرجاني در بازي قبلي مقابل اكسين در خانه متوقف شــد. بگوويچ بعد از اين بازي متوجه شد كه هوادارانش تا چه حد از او و تيمشــان انتظار دارند. پاشــازاده نميخواهد در خانه ببازد و بگوويچ هم دوســت ندارد با باخت از شمال برگردد . در كرج هم شــاهد بازي بســيار حساســي خواهيــم بود. ملــوان كه از ابتــدا با هدف صعــود به ليگ برتر وارد ليگ شــده و در اولين بازياش هم برق جديد شيراز را شكست داده ميهمان اكسين البرز است. شاگردان علي لطيفي در اولين بازي گل گهر را در سيرجان متوقف كردند. تيم شگفتي ساز راهآهن هم كه به علت بدهكار بودن باشگاه به بازيكنان و مربيان پيشــين، نتوانســت قرارداد بازيكنان جديد را به ثبت برســاند و حتي ســيروس دينمحمدي از روي سكوها نظارهگر تاش شاگردان خود بود در اولين بازي با 10 بازيكن مقابل شهرداري ماهشهر قرار گرفت و چهار گل هم دريافت كرد اما حاال خيالش راحت اســت كه تيمش حداقل براي شروع ميتواند 11 نفره باشد. آنها به شــيراز رفتهاند. تيم برق جديد شيراز اگر همان فوتبالي را كه مقابل ملوان در نيمه دوم ارائــه داد مقابل راهآهن هم به نمايش بگذارد روز ســختي را براي شاگردان سيروس دين محمدي رقم خواهد زد. تيم نفت مسجدســليمان كه در بازي اول پيروزي شــيرين و پرگلي را مقابل ماشينسازي به دست آورد حاال در قم به مصاف صبا ميرود. شاگردان محمــود فكــري در انديشــه تكرار پيروزي و ماندن در جمع صدرنشينان هســتند اما به هرحال بازی با صبا در قم ســخت اســت حتي اگر اين تيم خيلي هم آماده نباشــد. صباي قم با هدايــت بختياريزاده هفته گذشــته توانست از خانه آلومينيوم اراك با يك امتياز خارج شود. دو تيــم بازنــده هفتــه اول امــروز رودرروي هم قــرار ميگيرند. ماشينســازي با رســول خطيبي كه اميدهــاي زيادي به صعــود دارند به دنبــال جبــران شكســت هفته قبل هســتند و فجرسپاسي هم كه فكرش را نميكرد در شــيراز به بادران ببازد براي كسب امتياز به تبريز آمده است. تيمهــاي همنــام شــهرداري ماهشهر و شهرداري تبريز در شرايطي كاما متفــاوت مقابل هم صف آرايي ميكنند. تيــم جنوبي در بازي اولش با چهار گل به پيروزي رســيد اما تيم تبريــزي در خانه مغلوب مس كرمان شد. تيم بادران تهران پس از پيروزي ارزشــمندي كه در خانه فجرسپاسي به دســت آورد حاال ميزبان ايرانجوان بوشــهر اســت، تيمی كــه در اولين بازياش شكست خورد. محمد ربيعي ســرمربي تيــم تهرانــي نميخواهد فاصلهاش با مدعيان كم شود. اگر چه تيم بادران در اين فصل جزو مدعيان اصلــي صعود به ليگ برتر محســوب ميشود اما سعيد مفتخر و تيمش نيز حريف دســت و پا بستهاي به حساب نميآيند و همواره در چند فصل اخير نشــان دادهاند مقابل تيمهاي بزرگ حرفهاي زيادي براي گفتن دارند. امــا علــي ســامره كه بــا مس رفســنجان در بازي اول يك امتياز از خونــه به خونه در بابــل گرفت امروز اولين سرمربيگرياش را در رفسنجان تجربه ميكند. حريف آنها آلومينيوم اراك است كه در هفته اول دو امتياز خانگي را مقابل صباي قم از دســت داد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.