پاشازاده: به هيچ چيزي جز تشويق هواداران نياز نداريم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهدي پاشازاده سرمربي نساجي مازندران درباره پيروزي تيمش مقابل ايرانجوان ميگويد: «معموال بازيهاي نخســت در همه جاي دنيا ســخت و دشوار است به طوري كه شما ديديد آرسنال با آن تيم خوبي كه دارد چگونه مقابل لستر به در بســته خورد كه اين موضوع به اين دليل است كه تيمها، بازيكنان و حتي هواداران هنوز در شــرايط مطلوب و مسابقه قرار نگرفتهاند. در ليگ امسال با قرعه سختي روبهرو شديم چون شرايط آب و هوايي بوشهر در اين موقع از ســال بسيار نامناسب اســت و در روز بازي هم شرايط آب و هوا طوري شــده بود كه من پس از اين همه بــازي در اهواز، آبادان، همين بوشهر و حتي دبي در اوج گرما، چنين هوايي با اين درجه از گرما و شرجي بودن را نديده بودم». او بــه وقفههاي پيش آمده در آن بازي معترض بود. «ما ســعي كرديم كارهايــي كه بايد انجام ميداديــم را انجام دهيم ولي بــه دليل برخي بي برنامگيها كه موجب دير حاضر شدن آمبوالنس در ورزشــگاه شده بود پس از گرم كردن در آن شرايط آب و هوايي به يكباره متوجه شديم كه بازي با تاخير آغاز ميشــود. وقتي تيمم در آن شرايط گرم كرد و مجبور شد پس از ‪۲ 7‬دقيقه بازي را با تاخير آغاز كند به مانند اين است كه ما سه ‪۴ 5‬دقيقه بازي كردهايم و حتي بيشتر از اين زمان كه اين موضوع موجب بر هم خوردن تمركز هر دو تيم بخصوص تيم ما شــد زيرا ما براي برد به زمين رفته بوديم». او ميداند كه امروز بازي ســختي خواهد داشــت و نقش هواداران در اين بازي غير قابل انكار اســت: «بازی گلگهر بسيار سخت است زيرا اين تيم از سرمربي، كادرفني و بازيكنان خيلي خوبي بهــره ميبرد و همينطور تيم با تجربهاي اســت. اينكــه گلگهر در خانه با اكسين مســاوي كرده دليلي بر بد بودن اين تيم نيســت و ما اعتقاد داريم كه يكي از ســخت ترين بازيهــاي مان در ليگ امســال را مقابل اين تيم انجــام خواهيــم داد و اميدوارم بتوانيم بازي قابل قبولي را مقابل چشــمان هوادارانمان انجام دهيم. در بازي با گل گهر از هواداران ميخواهم تنها تيم را تشــويق كنند و به هيچ چيز حاشــيهاي دامن نزنند چون من و شاگردانم به هيچ چيزي جز تشــويق هواداران نياز نداريم و قطعا تشويق هوادارانمان ميتواند برگ برنده ما در اين بازي باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.