سامره : با حمايت هواداران برنده ميشويم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اين نخستين تجربه مربيگري او در زادگاهش اســت. به هميــن دليل خيلــي برايــش اهميت دارد كه برنــده از زمين خارج شــود. علي سامره در نخستين بازي تيمش توانســت يك امتيــاز از خونــه به خونــه در بابل بگيــرد . او امــروز در رفســنجان از آلومينيوم اراك پذيرايي ميكند. هواداران اين تيم بسيار اميدوارند كه تيمشان در خانه به راحتي امتياز ندهد و اين انتظار فشــار را روي سرمربي تيم زياد ميكند . تيم ســامره در بازي هفته گذشته هم تا اواســط نيمه دوم از ميزبانش پيش بود. سامره درباره اين بازي ميگويد «: در فصلهاي گذشته آلومينيــوم اراك همــواره تيم خــوب و قابل احترامي بوده اســت. به هر حال ابتداي فصل است و تيمها تغيير و تحوالت زيادي داشتهاند كه همين شــناخت كافي نداشتن از يكديگر كار را براي همه تيمها ســخت ميكنــد. قطعــا مــا هم مقابــل آلومينيــوم اراك بــازي ســختي پيش رو خواهيم داشــت». اما دو موضوع مهم علي ســامره را براي پيــروزي در اين بازي بســيار خوشــبين كرده است. سرمربي مس رفسنجان مدعي است كه تيمش شرايط خوبي دارد. اكثــر بازيكنان تيمش بومي هســتند و بدون شك همين مساله باعث استقبال بيشتر از ســوي هواداران اين تيم ميشــود. ســامره ميگويد«:بــه بازيكنانم و توانايــي باالي آنها اعتمــاد دارم. در طول هفته تمرينهای خوبي پشت ســر گذاشــتهايم و اميدوارم با حمايت تماشــاگران مان در اين بازي خانگي در نهايت با دست پر زمين بازي را ترك كنيم و بازي به بازي شرايط مان بهتر ميشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.