نامه اعتراض سپاهان به فدراسيون

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

لــي اوليويرا، دروازهبان ســپاهان با مصدوميتي كه پيش از فصل گريبانگيرش شد، سه بازي ابتدايي ليگ را از دست داد و با توجه به مصدوميت اميني دروازهبان دوم و اخراج كيخسروي دروازهبان سوم تيم در بازي با پارسه جنوبي جم، احتمال حضــور دروازهبان چهارم در شــهرآورد اصفهان وجود داشت. به همين خاطر اســت كه باشــگاه ســپاهان در نامهاي به فدراسيون فوتبال اعتراض خود را نسبت به اخراج دروازهبان ســوم اين تيم، در بازي با پارس جنوبي بيان كرده است. مهدي اخوان، سرپرست تيــم فوتبال ســپاهان در هميــن رابطه ميگويــد: «معتقديم داور به اشــتباه به ضرر مــا پنالتي گرفتــه و دروازهبان تيم نيز نبايد اخراج ميشــد. به همين دليل اعتراضمان را به صورت مكتوب به آقاي ساكت، دبير كل فدراسيون فوتبال ارسال خواهيم كرد ». سپاهان البته اين شانس را دارد كه براســاس نظر پزشــك تيم، لي اوليويرا را در بــازي حســاس شــهرآورد به كار بگيــرد. اخوان در هميــن رابطه توضيح ميدهد: « اوليويرا شــنبه چند آزمايش را با موفقيت پشــت سر گذاشت و با نظر پزشــك تيم تمريناتش را شروع كرد. او قطعا ميتواند به بازي با ذوبآهن برســد و مشــكلي از اين بابت نخواهيم داشت». هميــن بحــران دروازهبان ســپاهان، به حساســيتهاي شــهرآورد براي اين تيم ميافزايــد. سرپرســت ســپاهان در اين رابطه ميگويد: «بازي حساســي را پيش رو داريــم و اميدوارم با پيــروزي بتوانيم دل هواداران را شــاد كنيم اما من كاري به اين بازي ندارم و مطمئن هســتم كه ســپاهان باالخره به شرايط آرمانياش بر ميگردد. اين تيم هميشــه نوسان داشته اما توانسته در نهايت در اوج قرار گيرد». اخوان درباره مذاكره با علي كريمي براي بازگشــت به ســپاهان، تأكيــد ميكند: «باشــگاه صحبتهايي را با خود كريمي كرده اســت. البته او براي بازگشــت به سپاهان مشــكلي ندارد و ما بايد رضايت باشگاه دينامو زاگرب كرواسي را بگيريم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.