دينمحمدي : اميدوارم مجبور به اتخاذ تصميم جديدي نشوم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تيم راه آهن هفته گذشــته در اتفاقي نادر و عجيب مقابل شهرداري ماهشهر با 10 بازيكن به ميدان رفت. تيــم تهراني آن بــازي را در خانه با چهارگل باخت تا مشكاتش بيش از پيش مشخص شود. امــا امروز آنها براي بازي با برق جديد شــيراز 11 نفر براي چيدمان اصلي شــان دارند. البته ســيروس دين محمدي ســرمربي راه آهن كه دربازي قبلي از روي سكو تيمش را هدايت ميكرد ظاهرا براي نشســتن روي نيمكت مشــكلي نــدارد. او در ايــن بــاره ميگويد: «ســه بازيكن دانشجوی ما كارشــان درست شده و بــه تيم ما اضافه شــدهاند و يازده بازيكن را داريم. در تاش هستيم كه 18 بازيكن جــور كنيم و نفراتمان كامل شود. با اين وضعيت كار كردن خيلي ســخت اســت و اگر بازيكني به تيم ما اضافه نشــود شــرايط ما دشوارتر از قبل خواهد شد. اميدوارم كه مشــكات برطرف شود تا مجبور نشــوم تصميمي ديگر بگيــرم». او بازي قبلي برق شيراز مقابل حريفش را ديده و به همين دليل ميداند كه امروز بازي ســختي مقابــل ميزبان شيرازيشــان دارند : « كار سختي در شــيراز داريم. تيم برق تيم بســيار خوبي اســت و اميدوارم كه شرايط ما بهتر شــود من بازي اول اين تيم مقابل ملوان را ديدهام».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.